Vammaispolitiikka

Vammaispolitiikka - kuvituskuva

Vammaispolitiikan lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet.

Vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Suomi on myös sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa yhteiskuntaa.

Suomen vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus

  • yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen
  • osallisuuteen yhteiskunnassa ja päätöksenteossa
  • itsemääräämisoikeuteen
  • itsenäiseen elämään
  • tarvittaviin yksilöllisiin palveluihin ja tukeen.

YK:n yleissopimus edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia

Maailmanlaajuisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia edistää YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Suomi on ratifioinut yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan.

Yleissopimuksen tarkoituksena on

  • taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet
  • edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia
  • edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

Valinnaisen pöytäkirjan kautta yksittäinen henkilö tai ryhmä voi tehdä valituksen vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle kokemastaan yleissopimuksella tunnustettujen oikeuksiensa loukkauksesta.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö yhteensovittaa vammaispolitiikka ja edistää vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta omalla toimialallaan. Kaikki ministeriöt ja muut viranomaiset vastaavat vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioimisesta omien vastuualueidensa mukaisesti. 

Vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa varten kansallisina yhteystahoina toimivat ulkoasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa osaltaan yleissopimuksen täytäntöönpanosta, kuten vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä ja toimeentulon turvaamisesta. 

Ministeriöt toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä asioiden valmistelussa vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseksi. Yhteistyön järjestämisestä vastaa se ministeriö, jonka toimialaan asia pääosaltaan kuuluu. Osana yhteensovittamistehtävää sosiaali- ja terveysministeriö voi edistää tarvittavan yhteistyön syntymistä ja sitä, että vammaispolitiikan periaatteet tulevat valmistelussa huomioiduiksi.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien valtavirtaistaminen on tärkeä vammaispolitikan periaate. Vammaisyleissopimuksen mukaisesti vammaiset henkilöt tulee osallistaa, ja heidän oikeutensa tulee huomioida kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa eri hallinnon aloilla ja tasoilla.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta ja kansallinen toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla. Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen sekä alue- ja paikallishallinnon edustajista.

Neuvottelukunta laatii toimintakausilleen YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman. Toimintaohjelmassa määritellään yleissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet, niitä edistävät keinot ja tarvittava seuranta. Eri ministeriöt ovat sitoutuneet toimintaohjelman toteutukseen ja tavoitteisiin.

Ensimmäinen kansallinen toimintaohjelma julkaistiin vuosille 2018-2019 ja toinen vuosille 2020-2023.

Euroopan unionin vammaispolitiikka

Euroopan unioni (EU) edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenmaat ovat ratifioineet YK:n vammaisyleissopimuksen. Yleissopimuksen toimeenpanon vahvistaminen on siten yhteinen tavoite.

Euroopan komissio julkaisi keväällä 2021 EU:n vammaisten henkilöiden oikeuksien strategian vuosille 2021-2030. Strategian tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden täysipainoinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan. Strategian keskeisiä periaatteita ovat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Strategian sisältö kattaa YK:n vammaisyleissopimuksen keskeiset sisältöalueet.

Suomi on sitoutunut EU:n vammaisstrategian tavoitteisiin ja sen tehokkaaseen toimeenpanoon. EU-tason toimenpiteillä voidaan tukea kansallisia toimenpiteitä ja edistää jäsenmaiden tiedon ja kokemuksen vaihtoa. Strategiassa korostetaan sitä, että sen tavoitteiden toteutuminen vaatii sitoutumista jäsenvaltioiden lisäksi ja alue- ja paikallisviranomaisilta.

Lisätietoja

Tea Hoffrén, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI, VANE Puhelin:0295163220   Sähköpostiosoite:


Merja Heikkonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI, VANE Puhelin:0295163203   Sähköpostiosoite: