FI SV EN

Lapsiperheiden tuet ja perhevapaat

Yhteiskunta tasaa erilaisilla taloudellisilla tukimuodoilla ja lastenhoitojärjestelyillä lasten perheille aiheuttamia kustannuksia. Vanhemmille maksettavista taloudellisista etuuksista vastaa Kela. Etuuksia haetaan Kelasta.

Tuet ennen lapsen syntymää

 

Perhevapaat ja korvaukset

 

Äitiysavustus               

Äitiysavustuksen saa Suomessa asuva nainen, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt terveystarkastuksessa neljän ensimmäisen raskauskuukauden aikana. Myös adoptiovanhemmilla on oikeus äitiysavustukseen.

Äitiysavustuksen voi valita joko äitiyspakkauksena tai rahana. Äitiysavustus on verotonta tuloa. Äitiysavustusta haetaan Kelasta, jonka verkkosivuilla voi tutustua myös äitiyspakkaukseen:

Tuet vauvan hoitamiseen

Äitiysvapaa

Äitiysvapaata voi pitää, kunnes vauva on noin kolme kuukautta vanha. Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää (kuusi päivää viikossa)

Vanhempain­vapaa

Äitiysvapaan jälkeen joko isä tai äiti voi jäädä 3–9-kuukautisen lapsen kanssa vanhempainvapaalle. Äiti ja isä voivat myös jakaa vapaan keskenään. Vanhempainvapaan pituus on 158 arkipäivää (kuusi päivää viikossa).

Jos lapsia syntyy kerralla useampia kuin yksi, vanhempainvapaata jatketaan 60 arkipäivää kutakin yhtä useampaa lasta kohti.

Vanhempainvapaaseen on oikeus myös ottolapsen vanhemmalla, jos lapsi on alle 7-vuotias.

Isyysvapaa

Isä voi jäädä lapsen synnyttyä isyysvapaalle enintään 18 arkipäiväksi (kuusi päivää viikossa) samanaikaisesti äidin kanssa. Isyysvapaan pituus on yhteensä enintään 54 arkipäivää, joista loput 36 arkipäivää tulee pitää eri aikaan äidin kanssa.

Isä voi myös pitää koko 54 arkipäivän pituisen isyysvapaan eri aikaan kuin äiti on äitiys- tai vanhempainvapaalla. Molemmissa tapauksissa vapaa tulee pitää ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta maksetaan joko työtulojen mukaan määräytyvää päivärahaa tai vähimmäispäivärahaa.

Vanhemmat ovat oikeutettuja äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan, jos he ovat olleet Suomessa, EU- tai ETA-valtiossa sairausvakuutettuina välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa vähintään 180 päivää.

Tuet pienen lapsen hoitamiseen

Hoitovapaat

Vanhemmilla on oikeus saada työstä palkatonta hoitovapaata, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Vapaan voi ottaa joko isä tai äiti, mutta molemmat vanhemmat eivät voi olla samanaikaisesti hoitovapaalla.

Hoitovapaan ajalta maksetaan kotihoidon tukea. Kunta voi lisäksi maksaa kotihoidon tuen saajalle kuntalisää.

Osittainen hoitovapaa

Vanhempi voi olla osittaisella hoitovapaalla koululaisen toisen lukuvuoden loppuun asti. Mikäli lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä eli käy koulua normaalia pidempään, osittaista hoitovapaata voi pitää kolmannen lukuvuoden loppuun saakka.

Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon osallistuvalle ja lyhyempää työaikaa tekevälle vanhemmalle maksetaan joustavaa hoitorahaa. Ykkös- ja kakkosluokkalaisen vanhemmat voivat saada osittaista hoitorahaa. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitorahaa maksetaan kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.

Oikeus hoitovapaaseen on pidempi kuin aika, jolta joustavaa tai osittaista hoitorahaa maksetaan. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla.

Tilapäinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitamista varten

Alle kymmenvuotiaan lapsen vanhemmilla on oikeus lapsen sairastuessa saada tilapäistä hoitovapaata neljä työpäivää lapsen hoidon järjestämistä varten yhtä sairausjaksoa kohti.

Yksityisen hoidon tuki

Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi. Lasta voi hoitaa joko yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoidon yksikkö tai yksityinen hoitaja.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta sekä hoitolisästä, jonka saaminen riippuu perheen koosta ja tuloista. Osa kunnista maksaa kunnallista lisää.

Muut lapsiperheiden tuet

Lapsilisä         

Lapsilisää maksetaan Suomessa asuvasta lapsesta kunnes lapsi täyttää 17 vuotta. Lapsilisä on verotonta. Lapsilisän hakuohjeet, määrät ja maksupäivät löytyvät Kelan sivuilta.

Elatustuki         

Jos vanhempi ei huolehdi lapsen elatuksesta tai lapsi ei asu hänen luonaan pysyvästi, lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua.

Elatustukea maksetaan yhteiskunnan varoista lapselle, kun

  • elatusvelvollinen vanhempi on laiminlyönyt elatusavun maksamisen
  • elatusvelvollinen ei pysty maksamaan elatusapua
  • lapselle ei ole voitu vahvistaa isää
  • elatusapu on määrätty pienemmäksi kuin elatustuki.

Elatustuen maksaa Kela.

Elatusapuun liittyvästä lainsäädännöstä vastaa oikeusministeriö.

Vanhemmat voivat tehdä lapsen elatusavusta sopimuksen, jonka kunnan sosiaaliviranomainen vahvistaa. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen, elatusapu vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä.

Vanhemmat saavat lisätietoja elatusavusta oman kotikuntansa lastenvalvojalta.

Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi

 

Kelan päätöksestä valittaminen

Lapsiperheiden tukia koskevassa päätöksessä kerrotaan, miten siitä voi valittaa. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, kanteluja ja muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja