Geeniteknologian säätely

Geeniteknologia - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo geeniteknologian käyttöä yleisesti sekä erityisesti terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Geeniteknologia on biotekniikkaa, joka pyrkii muuntamaan eliön perintötekijöitä tiettyä tarkoitusta varten geenitekniikan keinoin. Geeniteknologiaa hyödynnetään esimerkiksi elintarvikkeiden, lääkkeiden ja teollisuusentsyymien tuotannossa, tutkimustoiminnassa ja diagnostiikassa.

Geeniteknologian käyttöä säädellään lailla

Geeniteknologian käyttöä säädellään geenitekniikkalailla. Lakia on tarkennettu usealla asetuksella.

Geeniteknologian käytön säätelyllä ja valvonnalla edistetään

  • geeniteknologian turvallista käyttöä
  • teknologian kehittymistä ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla
  • ihmisille ja eläimille koituvien terveyshaittojen torjuntaa
  • ympäristön suojelua.

Vastuut geenitekniikan valvonnassa

Geenitekniikkalain mukaisia tehtäviä hoitaa STM:n yhteydessä toimiva geenitekniikan lautakunta. Lautakunta toimii muuntogeenisten organismien (GMO) suljetun käytön ja kenttäkokeiden lupaviranomaisena Suomessa.

GMO:ien käytöstä on aina tehtävä ennakkoon ilmoitus tai hakemus geenitekniikan lautakunnalle. Lautakunta myös johtaa ja yhteensovittaa geenitekniikkalain valvontaa.

Muuntogeenisten organismien käyttöä säädellään sekä kansainvälisesti että kansallisesti. GMO:ien käytön tarkastustoiminnasta huolehtivat eri ministeriöiden alaiset valvontaviranomaiset.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea huolehtii GMO:ien suljetun käytön valvonnasta. Fimea valvoo myös GMO:ien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön terveydensuojelun kannalta.

Ympäristöministeriö ohjaa geenitekniikkalain noudattamista ja johtaa valvontatoimintaa GMO:ien käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemisessä.

Suomen ympäristökeskus (Syke) valvoo ympäristönsuojelun kannalta GMO:ien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa geenitekniikkalain noudattamista ja johtaa valvontatoimintaa GMO:eihin liittyvissä kysymyksissä maa-, metsä-, kala- ja riistatalouden alalla.

Ruokavirasto valvoo muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä maa- ja metsätalouden alalla.

Geeniteknologian kansainvälinen sääntely

Suomen geeniteknologiaa koskeva lainsäädäntö perustuu pääosin EU-direktiiveihin.

Muuntogeenisten tuotteiden hyväksyntä tapahtuu EU:ssa keskitetyllä menettelyllä, joka riippuu tuotteen tyypistä. Elintarvikkeiksi ja rehuiksi tarkoitettujen tuotteiden riskinarvioinnin tekee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA). Muuntogeeniset lääkevalmisteet hyväksytään keskitetysti Euroopan lääkeviraston (EMA) kautta.

Muuntogeenisten organismien tuontia ja vientiä säädellään kansainvälisen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan määräyksillä.