Valtionavustusten hakeminen, käyttö ja valvonta

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta. Valtion talousarviossa on esitetty, mihin käyttötarkoituksiin valtionavustuksia voidaan myöntää. 
 
Avustusten tavoitteet ja tarkemmat myöntökriteerit on kuvattu avustuskohtaisessa hakuilmoituksessa. Hakuilmoituksessa määritellään myös, millaiseen toimintaan avustus on kohdistettu ja mitkä toimijat voivat hakea avustusta. 

Ketkä voivat saada valtionavustusta?

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustuksia muun muassa kunnille ja kuntayhtymille, hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle, järjestöille, säätiöille, yhdistyksille ja muille oikeuskelpoisille, rekisteröityneille yleishyödyllisille yhteisöille. Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille.

Avustuksia voidaan myöntää hanke-, kokeilu-ja kehittämistoiminnan avustuksena, investointiavustuksena, lainsäädäntömuutosten toimeenpanon käynnistämisen avustuksena tai yleisavustuksena. 

Avustusta voi käyttää vain päätöksessä määriteltyihin käyttötarkoituksen mukaisiin hyväksyttyihin kustannuksiin.

Avustuksen saamisen yleisinä edellytyksinä ovat

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • avustuksen perusteltavuus sille asetettujen tavoitteiden kannalta
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden
 • avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Sosiaali- ja terveysministeriössä päätetään harkinnanvaraisesti, mille toimijalle ja kuinka paljon avustuksia myönnetään.

Valtionavustuksen myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), joihinkin avustuksiin myös tarkentavia lakeja ja asetuksia. 

Hakemuksen laatiminen 

Ohjeita hyvän hakemuksen tekemiseen:

 • Aloita valmistelu hyvissä ajoin ennen määräaikaa. 
 • Lue hakuohjeet ja lomakkeiden täyttöohjeet huolellisesti.
 • Tarkista, että haetun avustuksen kohteena oleva toiminta tai hanke vastaa hakuilmoituksessa kuvattuja kriteerejä. 
 • Tee selkeä toiminta- tai hankesuunnitelma: mitä tehdään, miksi tehdään, mikä toimija tekee, minkä toimijan kanssa, missä tekee, millä aikataululla, ja mitä tuloksia odotetaan. Ilmoita selkeästi, mikä toimija on hakija (= avustuksen saaja, jos avustusta myönnetään) ja mitkä toimijat saavat avustusta käyttöönsä (= siirron saajat).
 • Tee suunnitelman kanssa samanaikaisesti realistinen talous- tai kustannusarvio, joka on suhteutettu toiminnan laajuuteen ja laatuun sekä perustuu laskelmiin. Myös tulojen on käytävä ilmi. 
 • Tarkista, että hakemus ja hakuun liittyvät asiakirjat sisältävät kaikki vaaditut tiedot ja asianmukaisen allekirjoituksen.
 • Huolehdi, että hakemus saapuu perille määräajassa.

Sosiaali- ja terveysministeriöön saapuvat hakemukset kirjataan kirjaamon kautta. Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon. 

Hakemusten käsittely ministeriössä

Ministeriö käsittelee hakemukset hakuajan päättymisen jälkeen. Jos toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään sitä. Valtionavustushakemusten käsittely vie avustuksesta riippuen noin 2-6 kuukautta.

Osana hakemusten käsittelyä ministeriö arvioi hakemukset. Arvio perustuu kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa otetaan huomioon hakuilmoituksessa esitetyt hakukohtaiset myöntöperusteet, ministeriön yleiset perusteet soveltuvin osin sekä valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset.

Kaikkiin määräaikaan mennessä saapuneisiin hakemuksiin laaditaan kirjallinen päätös. Kun avustuspäätökset on tehty, ministeriö lähettää hakijalle päätöksen sekä tiedon mahdollisuudesta oikaisuun tai valitukseen.

Avustuksen siirtäminen siirron saajille

Osa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämistä avustuksista on tarkoitettu avustuksen saajan edelleen välitettäväksi hankkeen siirron saajille. 

Avustuksia voi siirtää muun kuin alkuperäisen avustuksen saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen vain, jos asiasta on mainittu ministeriön päätöksessä. Avustuksen saaja tekee sopimuksen valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan siirron saajan kanssa. Sopimuksen ehdot on määritelty päätöksen liitteenä lähetettävässä sopimus avustuksen käytöstä –pohjassa.

Avustuksen saajan on

 • laadittava sopimus avustuksen käytöstä -pohjan mukainen sopimus siirron saajan kanssa (myös siinä tapauksessa, että siirron saaja osallistuu hankkeen omavastuuosuuteen pelkällä työpanoksella, ilman avustuksen siirtoa)
 • varmistettava, että saa siirron saajalta päätöksessä määritellyt selvitykset avustuksen käytöstä
 • toimitettava siirretyn avustuksen käyttöä koskeva selvitys ministeriölle avustuspäätöksen mukaisesti

Valtionavustusten käyttö ja maksatus

Valtionavustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Valtionavustuksen käytön ehdot on määritelty valtionavustuspäätöksessä. Käyttötarkoituksen muutokseen tai käyttöajan pidentämiseen voi perustellusta syystä tehdä muutoshakemuksen, johon ministeriö ottaa kantaa.

Valtionavustus maksetaan hankkeen hallinnoijalle toteutuneiden hyväksyttyjen kustannusten perusteella vuosittain pääsääntöisesti kahdessa erässä. Valtionavustuksen maksamiseen voi hakea myös ennakkoa. 

Valtionavustuspäätöksessä kerrotaan, vastaako Lounais-Suomen aluehallintovirasto vai sosiaali- ja terveysministeriö maksatuksesta, sekä tiedot maksatuksen aikataulusta ja tarvittavista lomakkeista. 

Maksatushakemusta tehtäessä on otettava huomioon, mitä päätöksessä sekä maksatuksesta vastaavan viranomaisen antamissa ohjeissa on todettu valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. 

Yksittäisiä kustannuseriä ei ole valtionavustuspäätöksessä hyväksytty sellaisenaan, vaan kustannusten valtionavustuskelpoisuutta arvioidaan erikseen maksatushakemuksen yhteydessä.

Valtionavustusten seuranta ja valvonta

Ministeriö seuraa avustusten käyttöä. Valtionavustuksen käytöstä on tehtävä selvitys sosiaali- ja terveysministeriölle avustuspäätöksen mukaiseen määräaikaan mennessä. 

Ministeriö voi tehdä valtionavustuksen saajan toimintaan ja talouteen kohdistuvia tarkastuksia ja tarvittaessa periä avustuksia takaisin. Avustetun toiminnan sisällölliseen seurantaan voidaan käyttää valtionhallinnon yhteistä Hankesalkku-raportointipalvelua. 

Käsitteitä

 • Hankehallinnoija, avustuksen saaja eli se organisaatio, jolle avustus myönnetään. 
 • Siirron saaja, avustuksen käyttäjä eli se organisaatio, jolle osa avustuksesta siirretään, eli välitetään jonkin hankkeen osan toteuttamiseen (tai joka osallistuu pelkällä työpanoksella)
 • Hanketoimijat, Hankehallinnoija ja siirron saajat yhdessä 
 • Hankekumppani/yhteistyö- tai verkostotaho, hankkeen toteuttamiseen liittyvä toimija, jonka kanssa tehdään yhteistyötä ilman rahaliikennettä tai esim. työpanoksella osallistumista.
   

Lisätietoja

 • Tiettyä avustushakua koskevat kysymykset: hakuilmoituksen lisätietojen antaja, joka vastaa kyseisestä avustushausta
 • Tiettyä avustuspäätöstä koskevat kysymykset: avustuspäätöksen esittelijä (avustuspäätöksessä alempi nimi)
 • Avustushakemus-, päätös- ja selvitysasiakirjoja koskevat tietopyynnöt: [email protected]
 • Muut mahdolliset asiat: valtionavustukset.stm[at]gov.fi