Sosiaalinen luototus

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaalisen luototuksen lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta. Luototuksen käyttöönotto on kunnalle vapaaehtoista.

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi

  • talouden tasapainottamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • kodin hankintoihin
  • työllistymisen tai kuntoutumisen tueksi
  • asumisen turvaamiseen
  • kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. 

Sosiaalisesta luotosta voidaan periä kohtuullinen vuotuinen korko, joka kuitenkin voi olla enintään korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

Sosiaalisesta luototuksesta säädetään laissa

Sosiaalisesta luototuksesta säädetään laissa. 

Sosiaalisen luototuksen myöntämisessä on huomioitava myös sosiaalihuoltolain sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain säädökset.

Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä tulee selvittää hakijan oikeus saada toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea.

Kunta myöntää sosiaalista luottoa

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista. Kunnalla on mahdollisuus päättää sosiaalisen luototuksen järjestämisen laajuus, luottopääoman määrä ja luottojen suuruus paikallisten tarpeiden mukaan. Kunta voi järjestää sosiaalisen luototuksen yksin tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Tietoa luototuksesta saa kunnan sosiaalivirastosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tilastotietoa sosiaalisen luototuksen laajuudesta kunnissa, luoton saajista sekä kustannuksista.

Talous- ja velkaneuvonta

Velkojen selvittelyyn saa apua talous- ja velkaneuvonnasta. Velkaantunutta opastetaan löytämään erilaisia tukipalveluja, velkojen järjestelymahdollisuuksia, maksuaikatauluja ja maksuohjelmia. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Talous- ja velkaneuvonta on valtion oikeusaputoimistojen palvelu, eikä se kuulu sosiaalihuoltoon. Lisätietoja saa oikeusaputoimistoista.

Lisätietoja

Ritva Liukonen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163278  


Katariina Rainio, lakimies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163111