Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista.

Hyvinvointialue voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi

  • talouden tasapainottamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • kodin hankintoihin
  • työllistymisen tai kuntoutumisen tueksi
  • asumisen turvaamiseen
  • kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. 

Sosiaalisesta luotosta voidaan periä kohtuullinen vuotuinen korko, joka kuitenkin voi olla enintään korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

Sosiaalisesta luototuksesta säädetään laissa

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaalisen luototuksen lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta. 

Sosiaalisesta luototuksesta säädetään laissa. 

Sosiaalisen luototuksen myöntämisessä on huomioitava myös sosiaalihuoltolain sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain säädökset.

Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä tulee selvittää hakijan oikeus saada toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea.

Sosiaalihuolto myöntää sosiaalista luottoa

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen kuuluu hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueella on mahdollisuus päättää sosiaalisen luototuksen järjestämisen laajuus, luottopääoman määrä ja luottojen suuruus paikallisten tarpeiden mukaan.

Tietoa luototuksesta ja sen hakemisesta saa omalta hyvinvointialueelta ja Helsingissä sote-toimialalta. Useimmiten palveluun hakeutuminen edellyttää yhteydenottoa henkilökohtaisesti puhelimitse tai ajanvarauksella kokonaistilanteen selvittämiseksi. 

Talous- ja velkaneuvonta

Velkojen selvittelyyn saa apua talous- ja velkaneuvonnasta. Velkaantunutta opastetaan löytämään erilaisia tukipalveluja, velkojen järjestelymahdollisuuksia, maksuaikatauluja ja maksuohjelmia. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Talous- ja velkaneuvonta on valtion oikeusaputoimistojen palvelu, eikä se kuulu sosiaalihuoltoon. Lisätietoja saa oikeusaputoimistoista.

Lisätietoja

Ida Hakanen, hallitussihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163173   Sähköpostiosoite:


Jaana Heinonen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163145   Sähköpostiosoite: