Työsuojelusäädöksiä

LakikirjaTyöntekijän terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevat keskeiset säädökset ovat Finlexissä.

Perustuslaki

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Työturvallisuus

Lain mukaan työnantaja huolehtii työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä. Työturvallisuudesta on säädetty myös lukuisissa alemmanasteisissa säädöksissä.

Työsuojelun valvonta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminta

Laissa säädetään työsuojeluviranomaisten tehtävistä työsuojelun valvonnassa sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla.

Laitteiden vaatimustenmukaisuus

Laissa säädetään koneen, työvälineen, henkilön suojaimen ja muun teknisen laitteen valmistajan ja edelleen luovuttajan velvollisuuksista.

Tapaturmavakuutus

Työntekijä saa korvausta työtapaturmasta ja ammattitaudista. Työnantajalla on velvollisuus ottaa vakuutus.

Työterveyshuolto

Työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Lisää aiheesta palvelussamme:

Työsopimus

Laki kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle. Laissa on säännökset työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työsuhteessa. Laissa säädetään myös työehtosopimusten yleissitovuudesta.

Työaika, vuosiloma, opintovapaa, vuorotteluvapaa

Laeissa säädetään työajoista, lomista ja vapaista. Lait kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle.

Nuoret työntekijät

Alle 18-vuotiaiden työntekoa koskevat tiukemmat työaika- ja työturvallisuussäännökset kuin täysi-ikäisiä.

Lisää nuorista työntekjöistä:

Tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Vuokra- tai alihankintatyötä käyttävien yritysten ja yhteisöjen on varmistettava, että niiden sopimuskumppanit täyttävät työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Lähetetyt työntekijät

Laki koskee ulkomaisen työnantajan tai työvoiman välitysyrityksen Suomeen lähettämän työntekijän työehtoja.

Ulkomaalainen työelämässä

Lakia sovelletaan ulkomaalaisen maahantuloon, maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa. Ulkomaisen työvoiman työsuhteiden ehtoja valvoo sisäasiainministeriössä ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunta.

Yksityisyyden suojasta työelämässä

Laeissa säädetään työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta. Lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa.

Yhdenvertaisuus

Laki turvaa ja edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri lohkoilla. Työsuojeluviranomaiset valvovat lain noudattamista työolojen osalta.

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo

Laissa kielletään sukupuoleen perustuva syrjintä.

Lisää aiheesta tasa-arvo-osiossa

Työrikokset

Rikoslain 47. luku käsittelee työrikoksia.

Lisätietoja

Antti Janas, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY Puhelin:0295163501   Sähköpostiosoite: