Kansainvälinen ja EU-yhteistyö

EU:ssa tasa-arvoa edistetään lainsäädännön ja tasa-arvopolitiikan avulla. Naisten ja mies-ten välisen tasa-arvon edistäminen ja eriarvoisuuden poistaminen ovat unionin johtavia pe-riaatteita. Ne on kirjattu Euroopan unionin perussopimuksiin.

EU:n tasa-arvodirektiivit ohjaavat kansallista lainsäädäntöä. Tasa-arvodirektiivit koskevat muun muassa työelämän tasa-arvoa, samapalkkaisuutta, äitiyden suojelua, vanhempainvapaita, sosiaaliturvaa, itsenäistä ammatinharjoittamista sekä tavaroiden ja palveluiden vaihdantaa. Myös Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on keskeinen asema.

Keskeinen EU:n tasa-arvopolitiikkaa ohjaava väline on EU:n tasa-arvostrategia. 

Ajankohtaisia EU:n tasa-arvoteemoja käsitellään korkean tason virkamiestyöryhmässä, neuvoa-antavassa tasa-arvokomiteassa sekä Euroopan parlamentissa erityisesti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa.

Komissio laatii vuosittain sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän raportin. Siinä käydään läpi tasa-arvokehitystä EU:ssa ja sen jäsenmaissa sekä esitellään ajankohtaisia tasa-arvotoimia.  

Tasa-arvoasiat kuuluvat työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asianeuvoston toimialaan. Komissiossa tasa-arvoasioita valmistelee puolestaan oikeusasioiden pääosastossa toimiva tasa-arvoyksikkö.

Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tehtävänä on auttaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään sukupuolten tasa-arvoa kaikessa poliittisessa päätöksenteossa sekä torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Instituutti kerää tietoa EU-maiden tasa-arvotilanteesta, tiedottaa aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä aiheista ja lisää näin kansalaisten tietoisuutta tasa-arvosta.

Tasa-arvohankkeita rahoitetaan EU:n Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot –rahoitusohjelmasta (CERV). Suomessa ohjelman toimeenpanoa koordinoi oikeusministeriö, jonka verkkosivuilta ja yhteyspisteestä saa lisätietoa ohjelmasta.

EU-jäsenmaissa asuvien kansalaisten käsityksiä ja asenteita sukupuolten tasa-arvosta mitataan osana eurobarometreja. Ks. esimerkiksi syrjintää koskeva eurobarometri

Neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, p. 0295 163 205, [email protected]

Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoyhteistyö

Pohjoismaiden tasa-arvoasioista vastaavat ministerit tapaavat vuosittain kokouksissa, jois-sa keskustellaan ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä. Lisäksi virkamiehet kokoontuvat säännöllisesti yhteisten tasa-arvon toimenpideohjelmien toteuttamiseksi.

Ministerineuvosto tukee kansalaisten yhteistyötä jakamalla vuosittain kansalaisjärjestöille rahoitusta pohjoismaisiin projekteihin. Rahoitusta haetaan Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen NIKK:in kautta. Pohjoismailla on tasa-arvoyhteistyötä myös Venäjän ja Baltian maiden kanssa.

Lisätietoja pohjoismaisesta yhteistyöstä

Erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma, 0295 163 233, [email protected]

Tasa-arvon edistäminen YK:ssa

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävä yleissopimus (ns. CEDAW-sopimus) hyväksyttiin vuonna 1979. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1986. Sopimusta valvotaan kansallisten raporttien avulla. Yleissopimus on osa kansainvälistä ihmisoikeussopimusverkostoa. Se on ollut esikuvana myös Suomen tasa-arvolaille.

Yleissopimukseen hyväksyttiin vuonna 1999 lisäpöytäkirja, jolla henkilöille ja henkilöryhmille luodaan oikeus tehdä valituksia CEDAW-komitealle. Suomi ratifioi pöytäkirjan ensimmäisten valtioiden joukossa joulukuussa 2000.

Yksi keskeisistä tasa-arvoa koskevista kansainvälisistä asiakirjoista on Pekingin julistus ja toimintaohjelma, joka hyväksyttiin YK:n neljännessä maailmankonferenssissa naisten aseman edistämiseksi.

Pekingin toimintaohjelman kolme pääperiaatetta ovat

Suomi on sitoutunut toteuttamaan Pekingin toimintaohjelman tavoitteet kansallisella tasolla.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alainen Naisten asema -toimikunta (CSW) käsittelee vuosittain sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja naisten asemaan liittyviä kysymyksiä YK-tasolla. Suomi osallistuu toimikunnan työskentelyyn.

Lisätietoja YK-yhteistyöstä

Erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma, 0295 163 233, [email protected]

Tasa-arvotyö Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Järjestö perustettiin 1949, ja sillä on 47 jäsenvaltiota – siten se on esimerkiksi Euroopan unionia laajempi.

Euroopan neuvostossa (EN) tasa-arvoasioita käsittelee Tasa-arvokomissio GEC (Gender Equality Commission), jonka työskentelyyn Suomi osallistuu. Tasa-arvokomissio on yksi Euroopan neuvoston ministerikomitean alaisuudessa toimivista asiantuntijaryhmistä ja -komiteoista.

Tasa-arvokomissio suunnittelee, seuraa ja tukee Euroopan neuvoston ja siihen kuuluvien 47 jäsenmaan työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Euroopan neuvosto on antanut useita suosituksia tasa-arvon edistämiseksi eri alueilla.

Merkittävä saavutus on esimerkiksi Euroopan neuvoston yleissopimus, ns. Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

Istanbulin sopimuksen velvoitteiden toteuttamista koordinoi kansallinen toimikunta

Lisätietoja EN-yhteistyöstä

Neuvotteleva virkamies Päivi Yli-Pietilä, p. 0295 163  228, [email protected]