Kansainvälinen ja EU-yhteistyö

EU:ssa tasa-arvoa edistetään lainsäädännön ja tasa-arvopolitiikan avulla. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen ja eriarvoisuuden poistaminen ovat unionin johtavia periaatteita. Ne on kirjattu Euroopan unionin perussopimuksiin.

EU:n tasa-arvodirektiivit ohjaavat kansallista lainsäädäntöä.Tasa-arvodirektiivit koskevat muun muassa työelämän tasa-arvoa, samapalkkaisuutta, äitiyden suojelua, vanhempainlomaa,sosiaaliturvaa, itsenäistä ammatinharjoittamista sekä tavaroiden ja palveluiden vaihdantaa. Myös Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on keskeinen asema.

Ajankohtaisia EU:n tasa-arvoteemoja käsitellään korkean tason virkamiestyöryhmässä, neuvoa-antavassa tasa-arvokomiteassa sekä Euroopan parlamentissa erityisesti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa.

Komission strategisessa tasa-arvositoumuksessa linjataan EU:n tasa-arvopolitiikkan tavoitteita vuosiksi 2016-2019. EU:n strategian tavoitteena on muun muassa pienentää sukupuolten välisiä palkkaeroja, lisätä naisten määrää yritysten johdossa ja ehkäistä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

Komissio laatii  vuosittain sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän raportin.

Tasa-arvoasiat kuuluvat työllisyys-, sosiaalipolitiikka-,terveys- ja kuluttaja-asianeuvoston toimialaan. Komissiossa tasa-arvoasioita valmistelee oikeusasioiden pääosastossa toimiva tasa-arvoyksikkö.

Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tehtävänä on auttaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa kaikessa poliittisessa päätöksenteossa sekä torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Instituutti kerää tietoa EU-maiden tasa-arvotilanteesta, tiedottaa aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä aiheista ja lisää näin kansalaisten tietoisuutta tasa-arvosta.

Tasa-arvohankkeita rahoitetaan EU:n Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -rahoitusohjelmasta.

EU-jäsenmaissa asuvien kansalaisten käsityksiä ja asenteita sukupuolten tasa-arvosta mitataan tasa-arvoeurobarometrilla.

Suomen kolmas kausi EU-puheenjohtajana pättyi 31. joulukuuta 2019. Suomi allekirjoitti  yhdessä kahden muun trio-maan Romanian ja Kroatian kanssa allekirjoittanut trio-tasa-arvojulistuksen

Lisätietoja EU-yhteistyöstä

Neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, p. 0295 163 205, [email protected]

Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoyhteistyö

Pohjoismaiden tasa-arvoasioista vastaavat ministerit tapaavat vuosittain kokouksissa, joissa keskustellaan ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä. Lisäksi virkamiehet kokoontuvat säännöllisesti yhteisten tasa-arvon toimenpideohjelmien toteuttamiseksi.

Ministerineuvosto tukee kansalaisten yhteistyötä jakamalla vuosittain kansalaisjärjestöille rahoitusta pohjoismaisiin projekteihin. Rahoitusta haetaan Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen NIKK:in kautta. Pohjoismailla on tasa-arvoyhteistyötä myös Venäjän ja Baltian maiden kanssa.

Lisätietoja pohjoismaisesta yhteistyöstä

Erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma, 0295 163 233, [email protected]

Tasa-arvon edistäminen YK:ssa

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävä yleissopimus (ns.CEDAW-sopimus) hyväksyttiin vuonna 1979. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1986. Sopimusta valvotaan kansallisten raporttien avulla.Yleissopimus on osa kansainvälistä ihmisoikeussopimusverkostoa. Se on ollut esikuvana myös Suomen tasa-arvolaille.

Yleissopimukseen hyväksyttiin vuonna 1999 lisäpöytäkirja, jolla henkilöille ja henkilöryhmille luodaan oikeus tehdä valituksia CEDAW-komitealle.Suomi ratifioi pöytäkirjan ensimmäisten valtioiden joukossa joulukuussa 2000.

Yksi keskeisistä tasa-arvoa koskevista kansainvälisistä asiakirjoista on Pekingin julistus ja toimintaohjelma, joka hyväksyttiin YK:n neljännessä maailmankonferenssissa naisten aseman edistämiseksi.

Pekingin toimintaohjelman kolme pääperiaatetta ovat

Suomi on sitoutunut toteuttamaan Pekingin toimintaohjelman tavoitteet kansallisella tasolla.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alainen Naisten asema -toimikunta (CSW) käsittelee vuosittain sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja naisten asemaan liittyviä kysymyksiä YK-tasolla. Suomi osallistuu toimikunnan työskentelyyn.

Lisätietoja YK-yhteistyöstä

Erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma, 0295 163 233,[email protected]

Tasa-arvotyö Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Järjestö perustettiin 1949, ja sillä on 47 jäsenvaltiota – siten se on esimerkiksi Euroopan unionia laajempi.

Euroopan neuvostossa (EN) tasa-arvoasioita käsittelee Tasa-arvokomissio GEC (Gender EqualityCommission), jonka työskentelyyn Suomi osallistuu.Tasa-arvokomissio on yksi Euroopan neuvoston ministerikomitean alaisuudessa toimivista asiantuntijaryhmistä ja -komiteoista.

Tasa-arvokomissio suunnittelee, seuraa ja tukee Euroopan neuvoston ja siihen kuuluvien 47 jäsenmaan työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Euroopan neuvosto on antanut useita suosituksia tasa-arvon edistämiseksi eri alueilla.

Merkittävä saavutus on esimerkiksi Euroopan neuvoston yleissopimus, ns. Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

Istanbulin sopimuksen velvoitteiden toteuttamista koordinoi kansallinen toimikunta

Lisätietoja EN-yhteistyöstä

Neuvotteleva virkamies Päivi Yli-Pietilä, p. 0295 163  228,[email protected]