FI SV EN RU

Kansainvälinen yhteistyö

Tasa-arvon edistäminen Euroopan unionissa

EU:ssa tasa-arvoa edistetään lainsäädännön jatasa-arvopolitiikan avulla. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen ja eriarvoisuuden poistaminen ovat unionin johtavia periaatteita. Ne on kirjattu Euroopan unionin perussopimuksiin.

EU:n tasa-arvodirektiivit ohjaavat kansallista lainsäädäntöä.Tasa-arvodirektiivit koskevat muun muassa työelämän tasa-arvoa, samapalkkaisuutta, äitiyden suojelua, vanhempainlomaa,sosiaaliturvaa, itsenäistä ammatinharjoittamista sekä tavaroiden ja palveluiden vaihdantaa. Myös Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on keskeinen asema.

Ajankohtaisia EU:n tasa-arvoteemoja käsitellään korkean tason virkamiestyöryhmässä, neuvoa-antavassa tasa-arvokomiteassa sekä Euroopan parlamentissa erityisesti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa.

Komission tasa-arvostrategiassa linjataan EU:n tasa-arvopolitiikkaa sisältöä vuosiksi 2010-2015. EU:n strategian tavoitteena on muun muassa pienentää sukupuolten välisiä palkkaeroja, lisätä naisten määrää yritysten johdossa ja ehkäistä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

Komissio laatii  vuosittain sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän raportin.

Tasa-arvoasiat kuuluvat työllisyys-, sosiaalipolitiikka-,terveys- ja kuluttaja-asianeuvoston toimialaan. Komissiossa tasa-arvoasioita valmistelee oikeusasioiden pääosastossa toimiva tasa-arvoyksikkö.

Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tehtävänä on auttaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa kaikessa poliittisessa päätöksenteossa sekä torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Instituutti kerää tietoa EU-maiden tasa-arvotilanteesta, tiedottaa aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä aiheista ja lisää näin kansalaisten tietoisuutta tasa-arvosta.

Tasa-arvohankkeita rahoitetaan EU:n Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -rahoitusohjelmasta.

Lisätietoja EU-yhteistyöstä

Neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, p. 0295 163  231, etunimi.sukunimi@stm.fi

Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoyhteistyö

Pohjoismaiden tasa-arvoasioista vastaavat ministerit tapaavat vuosittain kokouksissa, joissa keskustellaan ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä. Lisäksi virkamiehet kokoontuvat säännöllisesti yhteisten tasa-arvon toimenpideohjelmien toteuttamiseksi.

Ministerineuvosto tukee kansalaisten yhteistyötä jakamalla vuosittain kansalaisjärjestöille rahoitusta pohjoismaisiin projekteihin. Rahoitusta haetaan Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen NIKK:in kautta. Pohjoismailla on tasa-arvoyhteistyötä myös Venäjän ja Baltian maiden kanssa.

Lisätietoja pohjoismaisesta yhteistyöstä

Ylitarkastaja Annamari Asikainen, p. 0295 163 232,etunimi.sukunimi@stm.fi

Tasa-arvon edistäminen YK:ssa

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävä yleissopimus (ns.CEDAW-sopimus) hyväksyttiin vuonna 1979. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1986. Sopimusta valvotaan kansallisten raporttien avulla.Yleissopimus on osa kansainvälistä ihmisoikeussopimusverkostoa. Se on ollut esikuvana myös Suomen tasa-arvolaille.

Yleissopimukseen hyväksyttiin vuonna 1999 lisäpöytäkirja, jolla henkilöille ja henkilöryhmille luodaan oikeus tehdä valituksia CEDAW-komitealle.Suomi ratifioi pöytäkirjan ensimmäisten valtioiden joukossa joulukuussa 2000.

Yksi keskeisistä tasa-arvoa koskevista kansainvälisistä asiakirjoista on Pekingin julistus ja toimintaohjelma, joka hyväksyttiin YK:n neljännessä maailmankonferenssissa naisten aseman edistämiseksi.

Pekingin toimintaohjelman kolme pääperiaatetta ovat

Suomi on sitoutunut toteuttamaan Pekingin toimintaohjelman tavoitteet kansallisella tasolla.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alainen Naisten asema -toimikunta (CSW) käsittelee vuosittain sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja naisten asemaan liittyviä kysymyksiä YK-tasolla. Suomi osallistuu toimikunnan työskentelyyn.

Lisätietoja YK-yhteistyöstä

Ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, 0295 163 233,etunimi.sukunimi@stm.fi

Tasa-arvotyötä Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvostossa (EN) tasa-arvoasioita käsittelee Tasa-arvokomissio GEC (Gender EqualityCommission), jonka työskentelyyn Suomi osallistuu.Tasa-arvokomissio on yksi Euroopan neuvoston ministerikomitean alaisuudessa toimivista asiantuntijaryhmistä ja -komiteoista.

Tasa-arvokomissio suunnittelee, seuraa ja tukee Euroopan neuvoston ja siihen kuuluvien 47 jäsenmaan työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Euroopan neuvosto on antanut useita suosituksia tasa-arvon edistämiseksi eri alueilla.

Merkittävä saavutus on esimerkiksi Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

Suomi on allekirjoittanut sopimuksen ensimmäisten joukossa keväällä 2011.

Lisätietoja EN-yhteistyöstä

Neuvotteleva virkamies Päivi Yli-Pietilä, p. 0295 163  228,etunimi.sukunimi@stm.fi