Vakuutustoimintaa koskeva lainsäädäntö

Suurin osa henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä koskevasta sääntelystä perustuu Euroopan yhteisön direktiiveihin.

Vakuutustoimintaa sääntelevät seuraavat keskeiset lait. Lait ovat Finlexissä.

Vakuutusyhtiölaki          

Koskee suomalaisia vakuutusyhtiöitä. Laki sisältää säännökset muun muassa

  • vakuutusyhtiön perustamisesta
  • hallinnosta
  • tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
  • vakavaraisuusvaatimuksista
  • sijoitustoiminnan järjestämisestä
  • vakuutusyhtiön vastuuvelan kattamisesta
  • valvonnasta.

Lakia täydentävät sosiaali- ja terveysministeriön asetukset sekä Finanssivalvonnan määräykset. Laki koskee myös suomalaisia jälleenvakuutusyhtiöitä.

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä           

Sovelletaan ETA-valtioiden ja kolmannen maan vakuutusyhtiöihin.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki           

Lailla varmistetaan työeläkevakuutusyhtiöiden itsenäisyys samaan yhtiöryhmään kuuluviin muihin vakuutusyhtiöihin, yhtiön omistajiin ja rahoituslaitoksiin nähden. Laki sisältää säännöksiä muun muassa työeläkevakuutusyhtiön varojen omistuksesta, yhtiön sijoitustoiminnasta sekä työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen edustuksesta työeläkevakuutusyhtiön hallituksessa ja hallintoneuvostossa.

Laki sisältää vain työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan erityissäännöstön. Taustalakina työeläkevakuutusyhtiöihin sovelletaan vakuutusyhtiölakia.

Lait eläkesäätiöistä ja eläkekassoista 

Lakeja sovelletaan työnantajan perustamaan eläkesäätiöön ja eläkekassaan.

Vakuutuskassalaki

Lain säännöksiä sovelletaan vakuutuskassaan, joka harjoittaa ei-liikemäistä sosiaalista henkilövakuutustoimintaa tai sairausvakuutuslain mukaista vakuutustoimintaa.

Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta 

Lakia sovelletaan lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittaviin eläkelaitoksiin. 

Vakuutusyhdistyslaki                

Laki koskee vakuutuksenottajien keskinäiseen vastuuseen perustuvia vakuutusyhdistyksiä.

Vakuutusten tarjoamisesta annettu laki                   

Laki koskee vakuutuksenantajia, pää- ja sivutoimisia asiamiehiä ja vakuutusmeklareita, jotka harjoittavat vakuutussopimuksen valmistelua, vakuutussopimusta koskevan henkilökohtaisen suosituksen ja vakuutussopimusta koskevien muiden tietojen antamista, vakuutussopimuksen tekemistä ja avustamista vakuutussopimuksen hoitamisessa ja täyttämisessä.

Vakuutussopimuslaki

Laki sisältää sopimusoikeudelliset säännökset vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan sekä vakuutettujen, edunsaajien ja eräiden kolmansien henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

Vakuutustoimintaa säätelevät lisäksi lakisääteisiä vakuutuksia koskevat lait ja elinkeinotoimintaa yleisesti sääntelevät lait.

Vakuutusyhtiöiden toiminta on laeilla ja muilla säädöksillä säänneltyä ja tiukasti valvottua. Alan sisäisenä yhteistyönä on syntynyt joukko käytännesääntöjä. Vakuutusalan käytännesäännöt löytyvät Finanssiala ry:n verkkopalvelusta:

Lisätietoja

Outi Aalto, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163198   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja (eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja työeläkevakuutuslaki)

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163342   Sähköpostiosoite: