EU- ja kansainvälinen huumausainepolitiikka

Huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämiseksi sekä niihin liittyvien riskien ja haittojen ehkäisemiseksi tehdään paljon EU- ja kansainvälistä yhteistyötä.

EU:n huumausainepolitiikka perustuu yhteiselle strategialle

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt vuosille 2021–2025 huumausainestrategian, jota toteutetaan toimenpideohjelman 2021–2025 mukaisesti. 

EU:n huumausainestrategian tavoitteena on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Strategia korostaa tasapainoista lähestymistapaa, haittojen vähentämistä, ihmisoikeuksien toteutumista sekä tieteelliseen näyttöön perustuvien keinojen käyttämistä.

Horisontaalinen huumausainetyöryhmä on päätöksentekofoorumi

Horisontaalinen huumausainetyöryhmä (HDG) on pääasiallinen päätöksentekofoorumi Komission ja jäsenmaiden yhteisten aloitteiden eteenpäin viemiseksi. HDG koordinoi EU:n huumausainepoliittisia toimenpiteitä, EU:n yhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

EU:n huumausainelaki perustuu YK:n yleissopimuksiin ja sisältää järjestelmän uusien psykoaktiivisten aineiden eli ns. muuntohuumeiden kieltämiseksi. Huumausaineiden lähtöaineisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia huumausaineiden lähtöaineiden käsittelystä.

EU:n huumeseurantakeskus kerää tietoa

Euroopan unionin huumeseurantakeskus (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) kerää huumausainepoliittisen päätöksenteon tueksi EU:n jäsenmaista vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa huumausaineiden käytöstä, haitoista sekä keinoista käytön ja niiden haittojen ehkäisemiseksi. EMCDDA julkaisee vuosittain raportin EU:n huumausainetilanteesta.

EMCDDA:lla on kummassakin jäsenmaassa sekä Norjassa että Turkissa kansallinen yhteyspiste. Yhdessä ne muodostavat Reitox-verkoston. Suomen yhteyspiste sijaitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

EMCDDA kerää tietoa myös uusista muuntohuumeista. Uusien aineiden valvontaa varten kerätään tietoa varhaisen vaiheen varoitusjärjestelmän (Early Warning Sys-tem, EWS) avulla.

YK:n huumausainevalvonta perustuu yleissopimuksiin

Kansainvälinen huumausainevalvonta perustuu YK:n kolmeen yleissopimukseen:

  • huumausaineyleissopimus 1961
  • psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus 1971
  • yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan 1988.

YK:n huumausainetoimikunta CND (Comission on Narcotic Drugs) on YK:n Talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) alainen toimikunta. CND analysoi maailman huumetilannetta ja tekee esityksiä kansainvälisen huumekontrollijärjestelmän vahvistamiseksi. CND kokoontuu vuosittain maaliskuussa Wienissä. Toiminta perustuu resoluutioille ja päätöksille, jotka hyväksytään konsensuksella.

Toimikuntaa avustaa Wieniin sijoitettu YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastainen toimisto (UN Office for Drugs and Crime, UNODC).

Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksesta CND asettaa huumausaineita ja psykotrooppisia aineita kansainvälisen kontrollin piiriin. Kansainvälisen huumevalvontalautakunnan (INCB) suosituksesta kontrollin piiriin asetetaan huumeiden lähtöaineita.

Pompidou-ryhmä käsittelee huumeasioita Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvostossa huumeasioita käsitellään Pompidou-ryhmässä.

Pompidou-ryhmällä on pysyviä työryhmiä ja verkostoja. Lisäksi Pompidou-ryhmä järjestää aihealueittaisia teemakokouksia ja ylläpitää tutkimushankkeita.

Aiheita ovat muun muassa:

  • lentokenttävalvonta
  • huumausaineiden lähtöaineet
  • ehkäisevä työ
  • hoito
  • vankilat
  • päihteet työpaikoilla.

Lisätietoja

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163713   Sähköpostiosoite: