Rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut

Iäkäs miesSosiaali- ja terveysministeriö vastaa veteraanien palveluja ja etuuksia koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta. 

Suomen sotien 1939–1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla on oikeus saada valtion varoin eräitä erityispalveluja ja etuuksia. 

Näitä erityispalveluja ovat

  • rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut
  • hammashuolto
  • sotainvalidien kuntoutus ja palvelut

Osana vanhusväestöä veteraanit ovat oikeutettuja myös kaikkiin julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.  

Perinteiset veteraanietuudet on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. 

Kotona asumista tukevat palvelut rintamaveteraaneille

Veteraaneille tarjotaan yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella erilaisia palveluja, kuten monipuolisia kuntoutus-, avo- ja tukipalveluja, kotona asumista tukevat palveluja sekä pieniä kodin ja pihan kunnostukseen liittyviä palveluja, asiointia ja virkistystä.

Valtiokonttori jakaa määrärahat hyvinvointialueille kotona asumista tukeviin palveluihin hyvinvointialueen esittämän arvion perusteella ennakkoon.

Rintamaveteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain

Rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain.

Kuntoutusta on mahdollista saada laitoskuntoutuksena tai päivä-, koti- ja muuna avokuntoutuksena. Vuosittainen laitoskuntoutusjakso on pääsääntöisesti10 vuorokautta vuodessa. Kuntoutusjakson voi myös jaksottaa. Avokuntoutuskäyntien määrä on pääsääntöisesti 20 kertaa kalenterivuodessa.

Kuntoutukseen haetaan hyvinvointialueen kautta. Hyvinvointialue voi järjestää kuntoutuksen itse tai ostaa sen yksityiseltä kuntoutuspalvelun tuottajalta.

Veteraanien hammashuolto ja korvaukset

Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta hampaiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta.

Kela korvaa yksityisen hammashuollon palveluja veteraaneille Kelan vahvistamien taksojen mukaan. Muun hammashoidon lisäksi veteraanit saavat korvausta

  • protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä ja
  • erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen.

Kela korvaa hammashuollon kustannuksia rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Korvausta saavat myös Sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat.

Lisätietoja veteraanin hammashuollon korvauksista veteraaneille ja miinanraivaajille saa Kelasta.

Sotainvalidien maksuttomat palvelut

Sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan

  • kuntoutukseen
  • apuvälineisiin
  • kotona asumista tukeviin palveluihin
  • avo- ja laitoshoidon palveluihin
  • omaishoidon tukeen.

Palvelut perustuvat hyvinvointialueella tehtyyn palvelusuunnitelmaan sotainvalidin palveluntarpeesta. Valtiokonttori korvaa palvelut hyvinvointialueille tai antaa maksusitoumuksen palveluun suoraan sotainvalidille. 

Sotainvalidille korvataan avopalvelut ja laitoshoito, jos hänen työkyvyttömyysasteensa on vähintään 10 prosenttia.

Lisätietoja

Anne Kanto-Ronkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163153   Sähköpostiosoite: