FI SV

Veteraanit ja sotainvalidit

Iäkäs miesValtio huolehtii veteraanien ja sotainvalidien erityispalveluista sekä etuuksista. Perinteiset veteraanietuudet on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Osana vanhusväestöä he ovat oikeutettuja myös kaikkiin kunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.  

Sotien 1939–45 veteraaneja on elossa vuoden 2017 alussa vielä noin 17 000 henkilöä. Sotainvalideja veteraaneista on noin 1 800 henkilöä. Vuoden 2020 lopussa veteraaneja arvioidaan olevan Kelan rintamalisän saajien ennusteen mukaan 6 536, joista miehiä on 3322 ja naisia 3213. Sotainvalideja on noin 900 henkilöä. Heidän keski-ikänsä on kivunnut jo 92 vuoteen ja määrä vähentyy nopeasti, vuosittain arviolta jo 20 prosenttia.

Veteraanipolitiikassa painotetaan kotiin annettavia palveluja ja eniten tukea tarvitsevien rintamaveteraanien palvelujen kehittämistä sekä puolisoiden ja leskien asemaa. Tavoitteena on mahdollistaa veteraanien itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan niin kauan kuin se on inhimillisesti mahdollista. Heille tarjotaan yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella erilaisia palveluja, kuten monipuolisia kuntoutus-, avo- ja tukipalveluja sekä pieniä kodin ja pihan kunnostukseen liittyviä palveluja, asiointia ja virkistystä.

Hallituskauden 2015 -2019 tavoitteena on uudistaa veteraanien palveluja vastaamaan heidän palvelutarpeitaan.

Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 veteraanien kotona asumista tukevia palveluja vahvistetaan tuntuvasti. Tavoitteena on järjestää veteraaneille tarpeen mukaiset maksuttomat kotiin annettavat avopalvelut perinteisten kuntoutuspalvelujen lisäksi.

Valtiokonttori jakaa kunta- tai kuntayhtymäkohtaiset määrärahat kunnassa asuvien veteraanien lukumäärän perusteella kunnille ja antaa yksityiskohtaiset ohjeet palvelujen järjestämisestä kunnille. Määrärahan käytöstä vastaavat kunnat ja kuntayhtymät.

Sotainvalidien palveluista kehitetään erityisesti lievävammaisten palveluja, kuntapalveluja sekä laitoshoitoa. Kehittämisessä etusijalla on kunnallisten avopalveluiden haitta-asterajojen asteittainen alentaminen.

Sairas- ja veljeskotien tulevaisuuden turvaamista on selvitetty Valtiokonttorin kehittämishankkeessa. Loppuraportissa todetaan, että on tarkoituksenmukaista kehittää erityislaitosten olemassaolevaa kapasiteettia sekä ohjata sitä uuteen käyttöön. Näin varmistetaan, että sairas- ja veljeskodeilla oleva osaaminen sekä kuntoutukseen soveltuvat tilat ja kapasiteetti ovat vastaisuudessakin mahdollisimman hyvin yhteiskuntaa palvelevassa käytössä.

Veteraanien palvelujen ja etuuksien kehittämisessä tavoitteena on

  • kuntoutusmäärärahan riittävä taso
  • kuntoutuksen monimuotoisuus siten, että ensisijalla on avo- ja kotikuntoutus
  • kuntoutuspalvelujen räätälöinti yksilöllisen tarpeen mukaiseksi
  • veteraanilisän kehittäminen.

Kuntia kannustetaan hyödyntämään vuonna 2012 käyttöön otettua kokonaisvaltaista kotona selviytymisen toimintamallia. Veteraanietuuksien ja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteyttä on tärkeätä tiivistää. 

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Lisätietoja