Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Ministeriön hallinnonalalla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toteuttavat pääasiassa

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Työterveyslaitos (TTL)
  • Säteilyturvakeskus (STUK)
  • Kansaneläkelaitos (Kela)
  • Eläketurvakeskus (ETK)

THL, TTL ja STUK saavat pääosan rahoituksestaan valtion budjetista. Kelalla ja ETK:lla on omat tutkimusyksikkönsä. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoitustuesta osa käytetään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Ministeriö ohjaa laitosten toimintaa tulosohjauksen avulla. Sisältökysymyksiä ja tutkimusyhteistyöhön liittyviä ehdotuksia käsitellään hallinnonalan johtoryhmässä sekä tutkimusyksikköjen vuotuisilla neuvottelupäivillä.

Laitosten välisestä yhteistyöstä säädetään asetuksella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen tutkimusyhteistyöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Myös muut hallinnonalan laitokset voivat osallistua yhteistyöhön.

Päätöksentekoa tukeva tutkimus- ja kehittämistoiminta on koottu yhteen

Tutkimuslaitosuudistuksen yhteydessä perustetun valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta on tiivistää eri ministeriöiden välistä yhteistyötä. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden käyttäväksi on koottu yhteistä rahoitusta.

Tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-mittaiselle käyttämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä. Hankkeita suunnitellaan ja koordinoidaan valtioneuvoston kanslian johdolla.

Ministeriöllä on tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten myös erillinen määräraha, jolla se tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tieto hankitaan edellä mainituilta tutkimuslaitoksilta ja ulkopuolisilta tutkimuksen tuottajilta. Ministeriön käyttöön on lisäksi osoitettu erillisrahoitusta muun muassa terveyden edistämiseksi sekä tärkeiden kansallisten hankkeiden toteuttamiseksi (esimerkiksi Kaste-ohjelma).

Tutkimus ja kehittämisrahoituksessa yhteistyötä tehdään Suomen Akatemian, Tekesin ja muiden ministeriöiden ja valtioneuvoston kanslian kanssa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteet

Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteet perustuvat ministeriön strategiaan ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan linjausasiakirjaan (TKI-linjaus). Linjausasiakirjassa esitellään kymmenen päätavoitetta, joilla vahvistetaan hallinnonalan asiantuntijuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lisätietoja