Kehittyneen hyvinvointivaltion ongelmat ja vaihtoehtoiset sosiaaliturvamallit

26.11.2021 11.58
Sosiaaliturvakomitea on määritellyt sosiaaliturvan nykyjärjestelmän keskeiset ongelmat ja ne on konkretisoitu viiteen raporttiin. Komitea on pääsemässä yhteiseen näkemykseen siitä, mitkä raporttien kuvaamista ongelmista siirretään jaostoille jatkovalmisteluun.

Ministerit Sarkkinen, Kiuru ja Blomqvist:
1,3 miljoonaa tapaa olla isä

12.11.2021 11.06
STM
Ministerit Hanna Sarkkinen, Krista Kiuru, Thomas Blomqvist
Suomessa on yli miljoona isää. Tähän joukkoon mahtuu monia tarinoita ja kokemuksia siitä, mitä isyys on ja miten isän rooli on muuttunut vuosikymmenten varrella.

Työttömien monialaisista palveluista pitää huolehtia rakenteellisten uudistusten valmistelussa

8.11.2021 11.16
STM
Valtaosalla työttömistä on vastassaan monimutkaisia ja toisiinsa kytköksissä olevia työllistymisen esteitä, yksi tai useampia. OECD:n tutkimusraportin mukaan (2020) Suomessa näitä ovat erityisesti työkykyyn, kannustimiin ja työn hakuun liittyvät esteet. Erityisen vaikeaksi tilanteen kokevat ne ihmiset, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttöminä vuoden tai pidempään.

Paras työelämä tehdään yhdessä

28.10.2021 14.04
STM
Haluamme Suomen pysyvän hyvinvointivaltiona samalla kun väestömme ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee. Sen turvaamiseksi tarvitsemme kestävää rahoituspohjaa, korkeaa työllisyyttä, työurien pidentymistä ja parempaa tuottavuutta.

Mielenterveys rakentuu arjessa – jokainen päivä on mielenterveyspäivä

8.10.2021 15.02
STM
Hyvän mielenterveyden merkitys on korostunut korona-aikana. Olemme joutuneet mukautumaan uusiin tilanteisiin ja selviytymään välillä pitkiäkin aikoja ilman työyhteisön tai koulukavereiden tarjoamaa sosiaalista tukea. Eri-ikäisiin läheisiinkin on voinut joutua pitämään etäisyyttä.

Lasten ja nuorten mielenterveys on meidän kaikkien mielenterveyttä

6.10.2021 14.35
STM
Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10.10. Ensimmäistä kertaa päivää juhlistettiin vuonna 1992. Tuolloin päivän päätapahtuma oli kahden tunnin suora satelliittilähetys televisiostudioilta Floridan Tallahasseesta. Ohjelmassa esiintyivät maailman mielenterveysjärjestö World Federation for Mental Healthin johtokunnan jäsenet, ja lisäksi mukaan otettiin puhelinyhteydellä osallistujia ympäri maailman.

Etätyösuosituksen päättyminen ei tarkoita paluuta vanhaan

1.10.2021 10.32
STM
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy lokakuun puolivälissä, jolloin rokotuskattavuuden arvellaan olevan lähellä valtioneuvoston asettamaa tavoitetta. Paluu työpaikoille voidaan aloittaa jo aiemmin, jos se on riskien arvioinnin ja alueellisen epidemiatilanteen perusteella mahdollista. Tämä mahdollistaa siirtymisen etä- ja läsnätyön yhdistämiseen terveysturvallisesti.

Väestön kuihtuminen uhkaa sosiaaliturvan rahoituspohjaa 

28.9.2021 14.15
STM
Olli Kangas ja Pasi Moisio
Sosiaaliturva on periaatteessa ketjukirje, jossa jokainen sukupolvi on vuorollaan etuuksien saajana ja rahoittajana. Suomi on maailman kolmanneksi ikääntynein maa, ja yhä pienempi työikäisten sukupolvi rahoittaa sosiaaliturvan.

Toisiolakia kehitetään yhteistyössä 

13.9.2021 15.14
STM
Toisiolain vaikutukset tutkimukseen ovat herättäneet vilkasta keskustelua. Avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä tarvitaan, jotta toisiolain useat uudet mahdollisuudet otetaan täysimääräisesti käyttöön ja jotta toimintaympäristö vastaa jatkossakin akateemisen tutkimuksen uusiin tarpeisiin ja nykyaikaisiin tietosuojavaatimuksiin.

Koronarajoitusten vaikutukset lapsiin ovat nyt entistä ajankohtaisempia

10.9.2021 16.11
STM
Koronakriisillä on ollut huomattavat vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Nämä vaikutukset eivät toki tule uutisena: ne ovat olleet nyt keväällä ja kesällä vilkkaan keskustelun kohteena. Lapsistrategian yhteydessä toimi vuonna 2020 koronatyöryhmä, joka toi kahdessa raportissaan esille näitä vaikutuksia ja teki ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. 

Apteekkipalvelujen ja lääkkeiden saatavuutta parannetaan 

8.9.2021 10.49
STM
Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta. Esitys toteuttaa osaltaan hallitusohjelman mukaista tavoitetta parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta. Samalla varmistetaan lääkitysturvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus. Pitkään valmistelussa ollut lakipaketti sisältää suurelta osin ne apteekkialaa uudistavat hallituksen esitykset, jotka raukesivat edellisellä hallituskaudella.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen itsenäinen toiminta on turvattava tulevassa rahoitusmallissa

6.9.2021 11.41
STM
Veikkausvoittovarojen hupeneminen ja Veikkauksen edunsaajien tuleva rahoitustaso ja -malli ovat olleet vilkkaan julkisen keskustelun aihe. Julkisessa keskustelussa on korostunut erityisesti tieteen rahoituksen heikkenemisen uhka, ja vähemmälle huomiolle ovat jääneet muut edunsaajat. Pelituotoilla rahoitetaan tieteen lisäksi myös sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, taidetta ja kulttuuria, urheilua ja liikuntaa, nuorisojärjestöjä ja -työtä sekä raviurheilua ja hevoskasvatusta.

Sosiaaliturvan periaatteet on linjattava, jotta voimme ratkaista sen ongelmat

31.8.2021 13.35
STM
Sosiaaliturvakomitea käsitteli toukokuussa puheenjohtajiston luonnosta kannanotoista, joissa komitean määrittelemät sosiaaliturvan keskeiset ongelmakokonaisuudet on konkretisoitu 18 ongelmaksi. Seuraavaan komitean kokoukseen 6.9.2021 tulee käsiteltäväksi puheenjohtajiston luonnoksesta versio, jossa jokaisen ongelman kohdalla esitetään myös sen ratkaisun periaatteet. Luonnos noudattelee nykyiseen lainsäädäntöön kirjattuja periaatteita.  Jos komitea hyväksyy linjaukset, jaostot voivat aloittaa niiden pohjalta ratkaisuehdotusten valmistelun määriteltyihin sosiaaliturvan ongelmiin. 

Lääkeasioiden uudistus – kehitystyö käynnissä

23.8.2021 12.07
STM
Lääkeasioiden uudistuksen tavoitteena on kehittää lääkkeiden jakelujärjestelmää, vahvistaa lääkehoidon ohjausta, parantaa lääkehoitoon liittyvää tietopohjaa sekä tehostaa lääkehoidon tiedon käyttöä. 

Sosiaaliturvan digitalisaation lähtökohdat

20.8.2021 13.13
STM
Sosiaaliturvauudistuksen yhteyteen perustettiin keväällä 2021 digitalisaation mahdollisuuksia kartoittava asiantuntijaryhmä. Kevään aikana ryhmä kuvasi sosiaaliturvan toimeenpanosta syntyvää monimutkaisuutta sekä digitalisaation mahdollisuuksia sen poistamiseksi. Lomakauden jälkeen ryhmä suuntaa katseensa pitemmälle tulevaisuuteen: tavoitteena on muodostaa visio 2030-luvun digitaalisesta sosiaaliturvasta. Tässä kirjoituksessa kerrotaan lyhyesti ryhmän toiminnasta ja tavoitteista osana sosiaaliturvauudistusta. Ensimmäinen kohta käsittelee sosiaaliturvan monimutkaisuutta ja toinen pitemmän aikavälin visiota järjestelmän digitalisoimiseksi.

Perhevapaauudistus huomioi moninaisuuden

1.7.2021 13.24
STM
Pride-viikolla sateenkaariliput liehuvat juhlistaen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ne muistutta-vat meitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisistä oikeuksista ja niiden eteen tehdystä työstä sekä vielä korjausta odottavista epäkohdista.

Kolme kärkeä kestävään kasvuun

30.6.2021 12.01
STM VM
Kuvassa Juha Majanen
Kestävä kasvu turvataan taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden yhteispelillä. Vain näitä kaikkia kolmea kestävyyttä vahvistamalla saavutamme pitkällä tähtäimellä julkisen talouden vakauden ja kehityskulun, joka on oikeudenmukainen myös tulevien sukupolvien kannalta. 

Yhteistyöllä ja vuoropuhelulla kohti suunnitelmallisempaa tiedonhallinnan ohjausta sekä parempia sote-palveluita

3.6.2021 12.00
STM
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämistarpeita on koottu kevään 2021 aikana eri sidosryhmiltä. Tavoitteena on ollut tehdä yhteistyötä ja käynnistää vuoropuhelua: saada sidosryhmien ääni kuuluviin ja tarpeet tietoon, jotta tiedonhallinnasta saataisiin suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa ja jotta sote-palveluista saataisiin entistä parempia.

Tuottaako sosiaaliturva haluamiamme asioita?

21.5.2021 10.39
STM
Kohta vuoden ajan sosiaaliturvakomitea, jaostot ja tutkijaverkosto ovat käyneet läpi selvityksiä, tutkimuksia ja asiantuntijanäkemyksiä Suomen sosiaaliturvan tilasta ja ongelmista. Iso kuva uudistuksen haasteista alkaa selkiytyä. Sosiaaliturvan suuret rakenteelliset ongelmat eivät näytä liittyvän sosiaaliturvan tasoon tai kattavuuteen, vaan koko järjestelmän tarkoituksenmukaisuuteen - siihen, tukeeko ja tuottaako sosiaaliturvajärjestelmämme oikeita ja haluamiamme asioita: elämän ennakoitavuutta, työllisyyttä, toimintakykyä ja osallisuutta? 

Meillä on välineet, joilla edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta – hyödynnetään niitä rohkeasti!

20.5.2021 11.22
STM
Pitkään valmisteltu kansallinen toimeenpanosuunnitelma hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi on nyt kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä. Suunnitelma julkistettiin kaikille avoimessa webinaarissa 22.4.2021.