Kuvituskuva

Yhdistyneet kansakunnat YK

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu Suomen YK-politiikkaan sosiaali-, terveys- ja tasa-arvopolitiikan asiantuntijana. STM osallistuu omalle hallinnonalalleen kuuluvien sopimusten valmisteluun ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

 

Suomen tavoitteena YK:ssa on edistää ihmisoikeuksia ja ihmisten valmiuksia toimia ja osallistua. Tärkeimmät asiat, jotka takaavat mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ovat

 • syrjimättömyys
 • terveys
 • tasa-arvo
 • koulutus

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu YK:n eri elimien työskentelyyn, erityisesti YK:n sosiaali-sen kehityksen toimikuntaan, naisten aseman toimikuntaan sekä huumausainetoimikuntaan. STM toteuttaa, seuraa ja toimeenpanee YK:n ihmisoikeussopimuksia, toimintaohjelmia ja suosituksia Suomessa, toimittaa lausuntoja YK:lle, sen erityisjärjestöille ja alaisille organisaatioille.

YK:n jäsenmaat hyväksyivät syyskuussa 2015 kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Deve-lopment Goals) ja toimintaohjelman, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. 

Kestävän kehityksen agendan tavoitteista jokainen koskettaa tavalla tai toisella sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa. 

Kööpenhaminan julistus ja toimintaohjelma

Vuonna 1995 Kööpenhaminassa järjestettiin YK:n maailman sosiaalisen kehityksen huippukokous, joka oli ensimmäinen globaali, erityisesti sosiaalisen kehityksen kysymyksiin painottuva korkean tason konferenssi. Huippukokouksessa hyväksytyssä Kööpenhaminan julistuksessa ja toimintaohjelmassa sitoudutaan asettamaan ensisijaisiksi maailmanlaajuisiksi tavoitteiksi köyhyyden poistaminen, täystyöllisyyden saavuttaminen sekä vakaiden, turvallisten ja oikeudenmukaisten yhteis-kuntien edistäminen.

STM seuraa toimintaohjelman toteuttamista YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) alaisen sosiaalisen kehityksen toimikunnan (Commission for Social Development) kautta. Toimikunta käsittelee vuosittaisissa kokouksissaan toimintaohjelman teemoja ja valmistelee niihin perustuvia raportteja ja päätöslauselmia sekä toimenpide-ehdotuksia.

Ikääntymisen alueellinen toimintastrategia (MIPAA/RIS)

YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ikääntymisen alueellinen toimintastrategia (MIPAA/RIS) julkaistiin vuonna 2002. Strategia perustuu niin kutsuttuun Madridin toimintaohjelmaan ja se sisältää kymmenen sitoumusta, jotka velvoittavat toteuttamaan monipuolista ikäpolitiikkaa.

Toimintastrategiasta järjestetään seurantakokous viiden vuoden välein. Seuraava seurantakokous järjestetään Roomassa kesäkuussa 2022.

YK-sopimusten raportointi

STM raportoi YK:lle ulkoministeriön kautta seuraavien sopimusten toimeenpanosta:

 • Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus TSS-sopimus (1966) (UM)
 • Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja yksilövalituksista (1966) (KP-sopimus) (UM)
 • Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979) (UM)
 • Pöytäkirja koskien yksilö- ja ryhmävalitusta (1999) (UM)
 • Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965) (UM)
 • Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) (UM)
 • Valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin (2000) (UM)
 • Valinnainen pöytäkirja lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta (2000) (UM)
 • Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984) (UM)
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus (2006) (UM)

Lisätietoja sopimuksista ja Suomen niiden raportoinnista ulkoministeriön verkkosivuilla: