FI SV

Terveyden edistäminen kunnissa

Lääkärit käytävälläSosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, valvoo ja yhteen sovittaa toimia, joilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa.

Terveydenhuoltolaki tukee kuntia ja kuntayhtymiä

Kunnissa ja kuntayhtymissä tulee olla pysyviä tahoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Tällaisia tahoja ovat muun muassa kuntien ja alueiden hyvinvointityöryhmät sekä kunnassa toimivat hyvinvointikoordinaattorit. Tahot työstävät muun muassa hyvinvointikertomusta päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi.

Kuntien ja kuntayhtymien tulee muun muassa

  • arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
  • seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
  • seurata ja arvioida kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä vuosittain valtuustolle
  • valmistella laajempi hyvinvointikertomus valtuustokausittain
  • asettaa terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määritellä niitä tukevat toimenpiteet ja osoittaa ne kuntakohtaisilla hyvinvointi- ja terveysosoittimilla
  • nimetä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan yhteistyössä

  • kunnan eri toimialojen kesken
  • kunnassa toimivien muiden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
  • kuntien välisenä toimintana
  • alueellisesti muiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien organisaatioiden kanssa.

Kunnassa terveyden edistämisen asiantuntija on terveydenhuolto. Se myös nostaa esille terveysnäkökohtia.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestämisestä kunnissa, kuntien välisenä yhteistyönä ja sairaanhoitopiireissä sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia ja sairaanhoitopiirejä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. THL tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyden edistämisen hyvistä käytännöistä sekä menetelmistä ja työvälineistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamista ja toimeenpanorakenteita kunnassa ja alueilla kuvataan THL:n julkaisussa.

THL:n julkaisu ohjaa kuntia hyödyntämään tietolähteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Tietolähteitä ovat muun muassa kansalliset tiedostot kuten TEAviisari, Hyvinvointikompassi, SOTKAnet ja kouluterveyskyselyt.

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.

TEAviisari on THL ylläpitämä kunnan eri hallinnonalojen terveyden edistämistoimintaa kuvaava verkkopalvelu.

Lisätietoja

Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163326