Terveyden edistäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, valvoo ja sovittaa yhteen toimia, joilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueiden perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään kuntalaissa, laissa hyvinvointialueesta ja järjestämislaissa sekä lukuisissa erillislaeissa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan.

Niiden tehtävänä on 

  • Nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot.
  • Asettaa strategisessa suunnittelussa tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet. 
  • Arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin 
  • Seurata asukkaittensa hyvinvointia ja terveyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin.
  • Valmistella hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokausittain.
  • Seurata ja arvioida toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä vuosittain valtuustolle.
  • Edistettävä järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan yhteistyössä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä: 

  • toistensa kanssa ja tuettava toisiaan asiantuntemuksellaan 
  • alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
  • Hyvinvointialue järjestää vuosittaiset alueelliset neuvottelut tavoitteista, toteutuksesta ja seurannasta.

Näiden tehtävien toteuttamiseksi kunnissa ja hyvinvointialueilla on oltava olla pysyviä taho-ja, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä. Tällaisia tahoja ovat muun muassa kuntien ja alueiden hyvinvointityöryhmät sekä kunnassa toimivat hyvinvointikoordinaattorit tai vastaa-vat nimetyt henkilöt. 

THL tukee kuntia ja hyvinvointialueita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia ja hyvinvointialueita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. THL tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, terveyden edistämisen hyvistä käytännöistä sekä menetelmistä ja työvälineistä.

THL ohjaa kuntia ja hyvinvointialueita hyödyntämään tietolähteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Tietolähteitä ovat muun muassa kansalliset tiedostot kuten TEAviisari, SOTKAnet ja kouluterveyskyselyt.

Hyvinvointikertomus on kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet ovat muun muassa kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. 

Lisätietoja

Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163326