Terveyden edistäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, valvoo ja sovittaa yhteen toimia, joilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueiden perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään kuntalaissa, laissa hyvinvointialueesta, laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
sekä lukuisissa erillislaeissa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan.

Niiden tehtävänä on 

  • Nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot.
  • Asettaa strategisessa suunnittelussa tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet. 
  • Arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. 
  • Seurata asukkaittensa hyvinvointia ja terveyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin.
  • Valmistella hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokausittain.
  • Seurata ja arvioida toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä vuosittain valtuustolle.
  • Edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan yhteistyössä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä: 

  • Toistensa kanssa ja tuettava toisiaan asiantuntemuksellaan. 
  • Alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
  • Hyvinvointialue järjestää vuosittaiset alueelliset neuvottelut tavoitteista, toteutuksesta ja seurannasta.

Näiden tehtävien toteuttamiseksi kunnissa ja hyvinvointialueilla on oltava nimettyjä vastuutahoja, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä. Tällaisia tahoja ovat muun muassa kuntien ja alueiden hyvinvointityöryhmät sekä kunnassa toimivat hyvinvointikoordinaattorit tai vastaavat nimetyt henkilöt. 

Tukea kunnille ja hyvinvointialueille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia ja hyvinvointialueita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. THL tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, terveyden edistämisen hyvistä käytännöistä sekä menetelmistä ja työvälineistä.

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Hyvinvointikertomus on kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.

THL ohjaa kuntia ja hyvinvointialueita hyödyntämään tietolähteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Tietolähteitä ovat muun muassa kansalliset tietopalvelut kuten TEAviisari, SOTKAnet ja kouluterveyskyselyt.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien arviointi antaa kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille ja asiantuntijoille tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE)-toimintamallien vaikuttavuudesta päätöksenteon tueksi ja resurssien kohdentamiseksi.

Kuntaliiton toteuttamassa yhdyspintojen muutostukiprojektissa tuotetaan ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä levitetään hyviä käytänteitä kunnista ja alueilta. Yhdyspintaprojektia rahoittaa Kuntaliitto, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil. Projekti jatkui vuoden 2023 loppuun saakka. 

Lisätietoja

Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163326   Sähköpostiosoite: