Terveyden edistäminen kunnissa

Lääkärit käytävälläSosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, valvoo ja yhteen sovittaa toimia, joilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa.

Kuntien ja kuntayhtymien tehtävät

Kunnissa ja kuntayhtymissä täytyy olla pysyviä tahoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Tällaisia tahoja ovat muun muassa kuntien ja alueiden hyvinvointityöryhmät sekä kunnassa toimivat hyvinvointikoordinaattorit. 

Kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä on muun muassa

  • arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
  • seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
  • seurata ja arvioida kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä vuosittain valtuustolle
  • valmistella laajempi hyvinvointikertomus valtuustokausittain
  • asettaa terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määritellä niitä tukevat toimenpiteet ja osoittaa ne kuntakohtaisilla hyvinvointi- ja terveysosoittimilla
  • nimetä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan yhteistyössä

  • kunnan eri toimialojen kesken
  • kunnassa toimivien muiden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
  • kuntien välisenä toimintana
  • alueellisesti muiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien organisaatioiden kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestämisestä kunnissa, kuntien välisenä yhteistyönä ja sairaanhoitopiireissä sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa.

Terveydenhuollon ja päättäjien työvälineeksi on laadittu terveyden edistämisen laatusuositus.

THL tukee kuntia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia ja sairaanhoitopiirejä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. THL tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyden edistämisen hyvistä käytännöistä sekä menetelmistä ja työvälineistä.

THL ohjaa kuntia hyödyntämään tietolähteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Tietolähteitä ovat muun muassa kansalliset tiedostot kuten TEAviisari, Hyvinvointikompassi, SOTKAnet ja kouluterveyskyselyt.

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.

Lisätietoja

Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163326