Pandemia

Kansallinen pandemian varautumissuunnitelma on päivitetty 2012.

Sosiaali- ja terveysministeriö kehotti päivittämään alueellisesti ja paikallisesti (sairaalat, terveyskeskukset ja kunnat/kuntayhtymät) influenssapandemiaan varautumisen suunnitelmat 30.6.2013 mennessä. Päivitystyössä tuli huomioida myös yhteistyö ja sen lisätarpeet pandemiatilanteessa yksityissektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Varautumissuunnitelman tavoitteena on rajoittaa pandemianväestön terveydelle aiheuttamia, väestön terveydelle koituvia haittoja sekä turvata yhteiskunnan toimintojen jatkuvuus mahdollisimman hyvin.

Suunnitelma sisältää:

 • Suomen oloihin soveltuva kuva pandemian kehittymisestä, terveydellisistä, yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista
 • torjuntaan käytettävät keinot
 • eettiset erityiskysymykset
 • terveydenhuollon organisaatioiden vastuualueet ja erityisjärjestelyt
 • varautumisen materiaaliset tarpeet
 • rokotusten käytännön toteutus
 • eri hallinnonalojen yhteistyö
 • pandemian aikaisen organisoinnin erityispiirteet, viranomaisten välinen tiedonkulku ja viestintä väestölle.

Keskeisimmät varautumissuunnitelman muutokset ja asiat

 1. WHO:n, EU:n ja Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskuksen (ECDC) roolit ovat vahvistuneet tartuntatautien seurannan osalta vuoden 2006 jälkeen. Toimivalta on edelleen EU:n jäsenmaiden terveydenhuoltojärjestelmillä.
 2. Varautumissuunnitelmien päivitysten tueksi on tehty lyhyet muistilistat sairaanhoitopiirien kuntayhtymille (liite 10) ja kunnille/kuntayhtymille (liite 11).
 3. Kun kunta/kuntayhtymä tekee sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista yksityisen palvelujen tuottajan kanssa ostopalvelusopimuksia, niissä tulee huomioida toimintavarmuus poikkeuksellisissa tilanteissa.
 4. Velvoitevarastointilainsäädännön (laki 979/2008 ja asetus1114/2008) uudistuksen yhteydessä velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat lääkeryhmät tarkistettiin, velvoitevarastojen kokoa pienennettiin ja terveydenhuoltoyksiköiden varastointivelvoitteen määräytymisperiaatteet muutettiin.
 5. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää sairaanhoitopiirin kuntayhtymän laatimaan yhteistyössä alueensa kuntien/kuntayhtymien kanssa terveydenhuollon alueellisen valmiussuunnitelman.
 6. Uudessa valmiuslaissa (1552/2011) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti (influenssapandemia) määritellään poikkeusoloksi. Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotosta säädetään valtioneuvoston asetuksella määräajaksi. Valmiuslakiin sisältyy uusia määräyksiä työvelvollisuudesta poikkeusoloissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamisesta julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 7. Suomen tavoitteena on varmistaa pandemian alkaessa voimassaoleva (kansallinen tai EU:n yhteinen) sopimus, joka mahdollistaa pandemiarokotteen hankkimisen koko väestölle.
 8. Pandemiarokotusten käytännön toteutuksen ohjeissa on huomioitu kokemukset vuoden 2009 pandemiasta.
 9. Tiedonkulun organisointi: viranomaisten välistä viestintää on selkiytetty ja tavoitteena on välttää muun muassa viestinnän päällekkäisyyttä.