Kansaneläke

Kansaneläkettä voi saada Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluva henkilö, joka ei saa lainkaan työeläkettä tai jonka työeläke jää pieneksi.

Kansaneläkkeestä säädetään laissa.

Takuueläke turvaa pienituloisille vähimmäiseläkkeen.

Kenelle kansaneläkettä?

Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan

  • vanhuuseläkettä ennen vuotta 1965 syntyneille 65-vuotiaana ja vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneille työeläkelakien mukaisessa henkilökohtaisessa eläkeiässä oleville
  • varhennettua vanhuuseläkettä ennen vuotta 1962 syntyneille
  • työkyvyttömyyseläkettä 16 vuotta täyttäneille
  • perhe-eläkettä leskelle ja lapsille.

Kansaneläke pienenee työeläkkeen ja muiden siihen vaikuttavien eläkkeiden ja korvausten kasvaessa. Eläkkeen määrään vaikuttaa myös 16 ja 65 ikävuoden välillä Suomessa asutun ajan pituus.

Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat myös hakijan perhesuhteet. Yksin asuvalle eläke on hieman suurempi kuin avio- tai avoliitossa olevalle. Kansaneläkkeensaaja voi olla oikeutettu myös lapsikorotukseen.

Vanhuuseläkkeeseen oikeus 65-vuotiaana

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta ennen vuotta 1965 syntyneillä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alaikäraja on sama kuin työeläkelakien mukainen henkilökohtainen eläkeikä. Vanhuuseläkkeen hakemista voi lykätä, jolloin sitä maksetaan korotettuna.

Ennen vuotta 1962 syntyneet voivat saada varhennettua vanhuuseläkettä. Jokainen varhennuskuukausi pienentää eläkettä pysyvästi.

Kansaneläkettä haetaan Kelasta

Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea. Kansaneläkettä haetaan Kelasta.

Kansaneläkepäätöksestä voi valittaa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Eläkepäätöksessä kerrotaan, miten siitä voi valittaa. Kansaneläkkeistä voi valittaa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Lisätietoja