Sosiaaliturvaetuuksien indeksit ja elinaikakerroin

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläketurvaa koskevat indeksit. Indeksitarkistuksilla turvataan pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien ostovoima.

Työeläkeindeksi

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia. Vuonna 2023 työeläkeindeksi on 2874.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaisten maksussa olevien ansio- ja perhe-eläkkeiden lisäksi sotilasvammalain mukaiset eläkkeet, sukupolvenvaihdoseläkkeet, luopumiseläkkeet, luopumistuet ja -korvaukset, kuntoutusrahan vähimmäismäärä sekä virkamieslain mukainen toistuva korvaus. Lisäksi työeläkeindeksiin on sidottu tapaturmavakuutuslain, sotilastapaturmalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövakuutuksesta annetun lain mukaiset maksussa olevat etuudet.

Palkkakerroin

Tulevaa työeläkettä laskettaessa palkkakertoimella tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia. Vuonna 2023 palkkakerroin on 1,558.

Palkkakerrointa käytetään myös sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekä kuntoutusrahan määrittelyn tulorajoissa, omaishoidon tuen vähimmäismäärän sekä perhehoitajalain mukaisen palkkion määrittämisessä, työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevien palkkasummarajojen tarkistamisessa sekä poikkeustapauksissa myös työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisessä.

Palkkakertoimella korotetaan myös valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukainen laskennallinen tulo. Lisäksi tapaturmavakuutuslain, sotilastapaturmalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövakuutuksesta annetun lain mukaisten vuosityöansioiden määrittämisessä käytetään palkkakerrointa.

Kansaneläkeindeksi

Kansaneläkelaitos vahvistaa vuosittain kansaneläkeindeksin, jolla tarkistetaan suuri osa Kelan etuuksista. Kansaneläkeindeksi määräytyy hintojen muutoksen mukaisesti. Vuonna 2023 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1805.

Elinaikakerroin

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä. Tavoitteena on, että työntekijät korvaisivat elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta jatkamalla töissä pitempään. Vuonna 2023 elinaikakerroin on 0,94419.

Lisätietoja

Harri Isokorpi, matemaatikko 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163429   Sähköpostiosoite:


Pirjo Moilanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163183   Sähköpostiosoite: