Sosiaalialan osaamiskeskukset

Sosiaalialan osaamiskeskukset kokoavat yhteistyöhön alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota, järjestöjä ja muita tahoja.

Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määritelty tehtävä on

  • kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
  • kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
  • turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
  • toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
  • ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi.

Osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston.

Alueellisia osaamiskeskuksia on 11

Osaamiskeskusten toimialueet muodostuvat 1-4 maakunnasta ja ne kattavat kaikki kunnat. Ruotsinkielisillä kunnilla on yhteinen osaamiskeskus.

Lisätietoja osaamiskeskusten omilta verkkosivuilta:

Sosiaalialan osaamiskeskusten neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii neuvottelukunta, joka muodostaa osaamiskeskustoiminnan valtakunnalliset linjaukset, huolehtii kunkin osaamiskeskuksen toiminnan erityisistä painoalueista sopimisesta sekä yhteensovittaa ja tukee osaamiskeskusten toimintaa.

Rahoitus

Osaamiskeskusten perustoimintojen turvaamiseen maksetaan valtionavustusta. Avustus määräytyy osaamiskeskuksen toiminta-alueen väestömäärän ja pinta-alan mukaan. Perusrahoitus muodostaa 10-30 prosenttia koko rahoituksesta, muu rahoitus tulee suoraan kunnilta tai erilaisena hankerahoituksena.

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163492