Päivystys

Päivystys - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa kiireellisen hoidon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Ympärivuorokautinen päivystys järjestetään suurten terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä.

Kiireellisestä hoidosta ja päivystyksestä säädetään terveydenhuoltolaissa sekä päivystysasetuksessa:

Kunta tai sairaanhoitopiiri järjestää päivystystä

Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys. Ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys on järjestettävä yhteispäivystyksenä erikoissairaanhoidon kanssa.

Päivystyspisteistä ja niiden välisestä työnjaosta sovitaan sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhuollon järjestämissopimuksessa ja erikoissairaanhoidon osalta yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimuksessa.

Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja väestön palvelutarve. Usein ympärivuorokautinen päivystys on keskitetty sairaaloihin.

Päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden ja ensihoitopalvelun on tehtävä yhteistyötä niin, että ne muodostavat alueellisesti toimivan kokonaisuuden.

Päivystysapu 116 117

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystykseen on rakennettu kansallista ohjaus- ja neuvontapalvelua. Päivystysapu 116117 on sairaanhoitopiirien järjestämä neuvonta- ja ohjauspalvelu, josta voi kysyä neuvoja äkillisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin. 

Viranomaisten vastuut päivystyksessä

Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvovat päivystyspalveluiden saatavuutta.

Alan asiantuntijaviranomaisena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja

Lasse Ilkka, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Valmiusyksikkö / VAL 0295163714  


Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163014