FI SV

Liikunta

Liikuntaa ja tanssia yhdessäLiikunta on tärkeää hyvinvoinnille ja terveydelle. Liikunta antaa myös elämyksiä ja iloa ja edistää yhteisöllisyyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tekevät yhteistyötä terveyttä edistävän liikunnan hyväksi. Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä on muun muassa laatinut linjaukset ja toimeenpanosuunnitelman väestön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa ja kehittää liikuntapolitiikkaa, jolla edistetään väestön hyvinvointia. OKM myös tukee liikuntapaikkojen rakentamista ja kuntien sekä liikuntajärjestöjen toimintaa.

Terveyttä edistävästä liikunnasta tehdään päätöksiä useilla hallinnonaloilla. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut liikuntaan liittyviä linjauksia ja suosituksia.

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020

Yhteiskunnan sekä sen organisaatioiden ja päätöksentekijöiden on kannustettava, tuettava ja ohjattava yksilöitä ja yhteisöjä liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on yhteydessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi on valittu neljä linjausta:

  1. Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa.
  2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa.
  3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.
  4. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi kesällä 2015. Suosituksissa annetaan käytännönläheisiä neuvoja istumisen vähentämiseen eri-ikäisille ihmisille, päiväkodeille, kouluille, työpaikoille sekä iäkkäiden kotihoitoon ja palvelutaloihin. Opetusalan ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on avainasemassa kannustettaessa ihmisiä aktiivisiin valintoihin. Oman arjen muuttamisen lisäksi istumisen haittojen vähentämiseksi tarvitaan muutoksia koko yhteiskunnassa.

Suositukset kunnille terveyttä edistävästä liikunnasta

Kuntien on huolehdittava, että kuntalaisilla on mahdollisuudet harrastaa päivittäistä liikuntaa. Terveyttä edistävä liikunta tuo hyvinvointia koko kunnalle, joten eri toimialat tekevät yhteistyötä sen eteen. Esimerkiksi terveystoimen henkilöstö voi neuvoa asiakkaitaan liikuntatoimen järjestämiin liikuntaryhmiin tai sen ylläpitämille ulkoilureiteille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemat suositukset on tarkoitettu kuntien johdon työvälineiksi.

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset

Lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista sekä hyvinvointia tuetaan liikunnan ja leikin avulla. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset antavat ohjeita liikkumisen kokonaismäärästä, laadusta, ympäristöstä sekä sopivista välineistä.

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuosituksissa määritellään, millaista terveysliikunnan olisi hyvä olla. Ikääntyneiden ohjatun terveysliikunnan pitäisi kuulua kuntien hyvinvointipolitiikkaan ja vanhusstrategiaan.

Lisätietoja