Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukatto on nyt 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaisista palveluista
 • palvelusetelin omavastuista
 • kuljetuspalvelujen omavastuista
 • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai työtapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään ns. ylläpitomaksuna enintään 22,50 euroa hoitopäivältä (2020-2021).

Laskulla on oltava tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa. 

Asiakasmaksulain muutoksessa päätettiin, että maksukattoon lasketaan jatkossa aiempaa enemmän mukaan maksuja (kuten suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitomaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalan maksut sekä toimeentulotuen maksamat maksut) Nämä maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan vasta 1.1.2022, koska maksukatto on sidottu kalenterivuoteen.

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

 • Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä.
 • Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.
 • Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.
 • Kun maksukatto on ylittynyt, kunta tai kuntayhtymä antaa asiakkaalle todistuksen maksukaton täyttymisestä.

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 683 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee tehdä kunnalle maksukaton rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 579,78 euroa vuonna 2021.

Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.

Kysyttävää maksukatosta?

Jos haluat kysyä asiakasmaksuistasi tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä tarkemmin, ota yhteyttä omaan kuntaasi tai siihen sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa olet saanut hoitoa tai palvelua.

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaali- tai potilasasiamieheen.