Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja lainsäädäntö

Ympäristöterveydenhuolto - kuvituskuvaYksilön ja elinympäristön terveydensuojelua kutsutaan ympäristöterveydenhuolloksi. Tavoitteena on ihmisten ja eläinten suojeleminen elinympäristössä vaikuttavilta haitallisilta tekijöiltä.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö

Vastuu ympäristöterveydenhuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä on jaettu sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kesken.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa terveydensuojelulaista ja laista ympäristöterveydensuojelun yhteistoiminta-alueista.

Lisäksi STM:llä on päävastuu seuraavista laeista:

Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä elintarvikelaista ja eläinlääkintähuoltolaista päävastuu on maa- ja metsätalousministeriöllä.

Läheisesti ympäristöterveydenhuollon toimintakenttään liittyvistä ympäristönsuojelulaista ja jätelaista päävastuu on ympäristöministeriöllä.

Ympäristöterveydenhuollon valvonta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Ruokavirasto ohjaavat lainsäädännön toimeenpanoa ja valvontaa valtakunnallisesti.

Aluehallintoviranomaiset ohjaavat ja valvovat ympäristöterveydenhuollon toimintaa alueellaan olevissa kunnissa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ja Säteilyturvakeskus (STUK) tukevat valtion ja kuntien ympäristöterveydenhuoltoon liittyvää valvontaa tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Ne myös tuottavat päättäjille ja kunnille tietoa ympäristöterveyden riskeistä ja niiden torjunnasta.

Kuntien vastuu ympäristöterveydenhuollossa

Kunnilla on päävastuu ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön ja valvonnan toimeenpanosta omilla alueillaan. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä kunnissa säädetään laissa ympärisöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009.

Kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat

  • elintarvikevalvonta
  • terveydensuojelu
  • tupakkavalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • yleinen ympäristöterveyshaittojen arviointi ja
  • ympäristöterveyden erityistilanteisiin varautuminen.

Neuvonta- ja valitusasioissa otetaan yhteyttä oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluviranomaiseen.

Ympäristöterveydenhuollon organisointi

Katso kuva ympäristöterveydenhuollon organisoinnista.

Selvityshenkilöiden Outi Lepistö ja Matti Karuvaara raportti Terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus – tulevaisuuden järjestämisvaihtoehtojen arviointi:

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163311   Sähköpostiosoite: