Ravinto ja ravitsemuspolitiikka

Ostoksilla kaupan vihannesosastollaRavitsemuspolitiikka on osa terveyspolitiikkaa, jonka suunnittelusta ja ohjauksesta sosiaali- ja terveysministeriö vastaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii siitä, että ravitsemusasiat otetaan huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja että ne kuuluvat muiden ministeriöiden sekä hallinnonalojen toimintaan. STM vastaa myös alan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Viranomaisten vastuut ravitsemukseen liittyvässä päätöksenteossa

Ravitsemukseen liittyvä päätöksenteko hajaantuu usealle eri hallinnonalalle. Pääosa elintarvikelainsäädännöstä tulee EU:sta.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa elintarvikelainsäädännöstä ja asettaa valtion ravitsemusneuvottelukunnan. MMM:n alainen Ruokavirasto vastaa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadun valvonnasta.

Ravitsemussuosituksiin liittyvää työtä tehdään myös Pohjoismaisen ministerineuvoston asiantuntijatyöryhmissä.

Veropoliittisissa ratkaisuissa, esimerkiksi virvoitusjuomavero, valtiovarainministeriöllä on keskeinen rooli.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa ravitsemustietojen ja taitojen turvaamisesta, kuten kotitalousopetuksesta ja terveystiedon opetuksesta.

Käytännön ratkaisut ja toimenpiteet tehdään pitkälti paikallistasolla eli kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Ravitsemussuositukset

Ravitsemussuosituksilla halutaan parantaa eri väestöryhmien ravitsemustottumuksia ja terveyttä eri tilanteissa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta antaa ravitsemusta koskevat suositukset.

Kaikki suomalaiset suositukset on koottu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille.

Joukkoruokailu ja pienten lasten ruokailu

STM:n asettama joukkoruokailun seuranta- ja kehittämisryhmä on tehnyt toimenpidesuosituksen joukkoruokailun kehittämiseksi.

STM on antanut imeväisten ja pikkulasten ruokinnasta koskevasta tiedotusaineistosta asetuksen, jossa tarkennetaan jaettavan tiedon sisältövaatimuksia. Asetus päivitetään 2024. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa tietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa tietoa ravitsemuksesta ja antaa ohjeita terveydenhuollolle säädösten ja suositusten toteuttamisesta.

Sote-uudistuksen vaikutus ravitsemusterveyden edistämiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä ravitsemusterveyden edistämiseen liittyvät rakenteet, roolit ja tehtävät muuttuvat ja yhteistyön merkitys kasvaa.

Tämän muutoksen tueksi on tuotettu tietoa ravitsemusterveyden edistämisestä uusilla hyvinvointialueilla ja niiden yhdyspinnoilla osana elintapaohjauksen kokonaisuutta. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaiseman uudistetun ravitsemushoitosuosituksen tavoitteena on tehostaa ravitsemushoitoa ja -ohjausta osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä edistää kansalaisten ravitsemusterveyttä. Ravitsemushoidosta ja ravitsemusterveyden edistämisestä järjestetään valtakunnallinen koulutuskierros. Tilaisuudet järjestetään kaikilla hyvinvointialueilla Suomessa. 

Lisätietoja

Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163328   Sähköpostiosoite:

Muualla palvelussamme

Muualla verkossa