Talous ja toiminta

Sosiaali- ja terveysministeriön ydintehtäviä ovat

  • lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano
  • hallinnonalan ohjaus
  • kansainvälinen toiminta

Ministeriö vastaa valtioneuvoston esikuntana toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä seurannasta ja raportoinnista.         

Säädösvalmistelu

Lainsäädännön valmistelu on yksi ministeriöiden tärkeimpiä tehtäviä. Merkittävä osa säädösvalmistelusta liittyy EU-tason päätösten kansalliseen voimaansaattamiseen.

Säädösehdotusten valmistelussa käytetään apuna työryhmiä sekä järjestetään kuulemistilaisuuksia. Laajoja valmisteluhankkeita varten voidaan asettaa komiteoita tai toimikuntia.

Ministeriössä valmistellut hallituksen esitykset käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Esitykset annetaan eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä.

Eduskunnan hyväksymän lainsäädännön ohella sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan myös ministeriön toimialaan liittyvää alemmantasoista sääntelyä eli valtioneuvoston ja ministeriön asetuksia.

Hallinnonalan ohjaus

Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa.

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät asiakirjat:

EU- ja kansainvälinen toiminta

Ministeriö tekee laajaa kansainvälistä monenkeskistä ja kahdenvälistä yhteistyötä. Kansainvälisen yhteistyön tärkeitä foorumeita ovat Euroopan unioni, YK eri toimielimineen, WHO, ILO, Euroopan neuvosto sekä lukuisat pohjoismaiset ja eurooppalaiset yhteistyöelimet.

Lisätietoja

Pasi Pohjola, strategiajohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR Puhelin:0295163585   Sähköpostiosoite:


Pasi Korhonen, Kansainvälisten asiain johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163175   Sähköpostiosoite:


Liisa Perttula, henkilöstö- ja hallintojohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö / HEHA Puhelin:0295163521   Sähköpostiosoite: