Talous ja toiminta

Sosiaali- ja terveysministeriön ydintehtäviä ovat

  • lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano
  • hallinnonalan ohjaus
  • kansainvälinen toiminta

Ministeriö vastaa valtioneuvoston esikuntana toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä seurannasta ja raportoinnista.         

Säädösvalmistelu

Lainsäädännön valmistelu on yksi ministeriöiden tärkeimpiä tehtäviä. Merkittävä osa säädösvalmistelusta liittyy EU-tason päätösten kansalliseen voimaansaattamiseen.

Säädösehdotusten valmistelussa käytetään apuna työryhmiä sekä järjestetään kuulemistilaisuuksia. Laajoja valmisteluhankkeita varten voidaan asettaa komiteoita tai toimikuntia.

Ministeriössä valmistellut hallituksen esitykset käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Esitykset annetaan eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä.

Eduskunnan hyväksymän lainsäädännön ohella sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan myös ministeriön toimialaan liittyvää alemmantasoista sääntelyä eli valtioneuvoston ja ministeriön asetuksia.

Hallinnonalan ohjaus

Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa.

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät asiakirjat:

EU- ja kansainvälinen toiminta

Ministeriö tekee laajaa kansainvälistä monenkeskistä ja kahdenvälistä yhteistyötä. Kansainvälisen yhteistyön tärkeitä foorumeita ovat Euroopan unioni, YK eri toimielimineen, WHO, ILO, Euroopan neuvosto sekä lukuisat pohjoismaiset ja eurooppalaiset yhteistyöelimet.

Lisätietoja

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtava asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön alaiset 0295163382  


Jaana Koski, hallintoylijohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hallintoyksikkö / HAL 0295163519  


Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö 0295163425