Tartuntatautien valvonnan määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ilmoittaa haettavaksi avustukset tartuntatautien valvonnan määrärahasta. Vuoden 2024 tartuntatautien valvonnan määrärahan avustusten hakuaika on 29.9.–31.10.2023. Jaettavan määrärahan suuruus ratkaistaan eduskunnan hyväksyessä valtion vuoden 2024 talousarvion.

Allekirjoitettu hakulomake liitteineen toimitetaan STM:n kirjaamoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen [email protected]. Hakemuksen voi myös toimittaa postitse osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, Kirjaamo, PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

Tartuntatautien valvonnan määräraha on harkinnanvarainen määräraha, jota saa käyttää tartuntatautilain edellyttämän ehkäisyn ja valistustoiminnan, yllättävien epidemioiden selvittämisen ja seurannan sekä näiden edellyttämän kansainvälisen yhteistyön aiheuttamien menojen maksamiseen.

Määrärahalla voidaan avustaa tartuntatautien ehkäisyyn ja riskien vähentämiseen liittyviä hankkeita. Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, hyvinvointialueille ja muille toimijoille. Määrärahan käytöstä päätetään STM:n vahvistamalla käyttösuunnitelmalla tammikuussa 2023.

Tuettavien hankkeiden tavoitteet

Tuettavan hankkeen on edistettävä tartuntatautien torjuntaa, valtakunnallisten tartuntatautien torjuntaa linjaavien strategioiden toimeenpanoa sekä eri toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen tulisi huomioida tartuntatautien ehkäisy kokonaisvaltaisesti osana terveyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen hallinnoissa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Hanke tulee toteuttaa niin, että se edistää kestävää kehitystä, tervettä elämäntapaa ja tasa-arvoa. Hankkeen sukupuolivaikutukset suositellaan arvioitavaksi. Hankkeeseen liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet tulee järjestää savuttomina.

Hanketukea ei ole tarkoitettu akateemisen perustutkimuksen rahoittamiseen eikä yleisavustukseksi hakijan perustoiminnan tukemiseen. Hanketukea ei myönnetä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen eikä toimintaan, jonka hakija tuottaa palvelun järjestämisvastuussa olevan hyvinvointialueen kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen perusteella. Tuettavan hankkeen tavoitteiden on oltavat täsmällisiä, aikataulultaan realistisia ja mitattavissa olevia. Hanketukea ei myönnetä täysimääräisenä ilman erityistä perustetta.

Tartuntatautien valvonnan määrärahan painopistealueet 2023-2027

  • Mikrobilääkeresistenssin torjunta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy
  • Seksi- ja verivälitteisten tautien ehkäisy ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen
  • Korkean rokotuskattavuuden ylläpitäminen
  • Haavoittuvassa asemassa olevien ja riskiryhmien tartuntatautien ehkäisy
  • Hengitysteitse leviävien infektioiden ml. tuberkuloosin torjunta
  • Pandemiavarautumisen kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallia

Hanke-ehdotusten käsittely

Hankehakemusten arvioinnissa otetaan huomioon tartuntatautien valvonnan määrärahan painopistealueet, hankehakemuksen laatu, tarkoituksenmukaisuus ja vaikuttavuus kansallisesta näkökulmasta. STM varaa rahoituspäätöksen ehtona oikeuden edellyttää hankesuunnitelmaan tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia. 

Valtionavustuspäätöksessä määritellään, mitkä kulut ovat hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. Valtionavustuksen saajan on laadittava hankkeesta loppuselvitys STM:n vahvistamalla lomakkeella avustuspäätöksessä määrätyn aikataulunmukaisesti.

Määrärahalla rahoitetut hankkeet ja käyttösuunnitelmat

Lisätietoja (Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset)

Jyrki Huikari, asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163318   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja (Hankkeiden sisältöön liittyvät kysymykset)