Tartuntatautien valvonnan määräraha

Tartuntatautien valvonnan määräraha on harkinnanvarainen määräraha, joka perustuu tartuntatautilain edellyttämän toiminnan aiheuttamien menojen maksamiseen.

Määrärahalla voidaan avustaa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyviä hankkeita sekä tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvistä hankkeista. Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistamalla käyttösuunnitelmalla.

Tuettavien hankkeiden tavoitteet

Tuettavan hankkeen on tehostettava tartuntatautien torjunnan kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee tartuntatautien torjunnan painopistealueet, joita tartuntatautien valvonnan määrärahalla tuettavien hankkeiden pitää edistää.

Hanketukea ei ole tarkoitettu akateemisen perustutkimuksen rahoittamiseen eikä yleisavustukseksi hakijan perustoiminnan tukemiseen. Tuettavan hankkeen tavoitteiden on oltavat täsmällisiä, aikataulultaan realistisia ja mitattavissa olevia. Hanketukea ei myönnetä täysimääräisenä ilman erityistä perustetta.

Tartuntatautien valvonnan määrärahan painopistealueet 2020-2022

  • Mikrobilääkeresistenssin torjuntaan ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyä edistävät hankkeet
  • Suomen hiv- ja C-hepatiittistrategian toimeenpanoa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävät hankkeet
  • Korkean rokotuskattavuuden ylläpitäminen
  • Syrjäytymiseen, sosiaaliseen huono-osaisuuteen sekä maahanmuuttoon liittyvä tartuntatautien ehkäisy, erityisesti tuberkuloosin torjunta

Hanke-ehdotusten käsittely

Hankeavustusta voi hakea kerran vuodessa. Haku on avoinna lokakuussa. Allekirjoitettu hakulomake liitteineen toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen [email protected]. Hakemuksen voi myös toimittaa postitse osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, Kirjaamo, PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

Hankehakemusten arvioinnissa otetaan huomioon tartuntatautien valvonnan määrärahan painopistealueet, hankehakemuksen laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta. STM varaa rahoituspäätöksen ehtona oikeuden edellyttää hankesuunnitelmaan tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia. STM vahvistaa määrärahan hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa.

Valtionavustuspäätöksessä määritellään, mitkä kulut ovat hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. Valtionavustuksen saajan on laadittava hankkeesta loppuselvitys sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella avustuspäätöksessä määrätyn aikataulunmukaisesti.

Määrärahalla rahoitetut hankkeet ja käyttösuunnitelmat

Lisätietoja

Paula Tiittala, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163744  


Sari Ekholm, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163447