Tartuntatautien valvonnan määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa haettavaksi avustukset tartuntatautien valvonnan määrärahasta. Vuoden 2022 tartuntatautien valvonnan määrärahan avustusten hakuaika on 4.10. – 1.11.2021. Jaettavan määrärahan suuruus ratkaistaan eduskunnan hyväksyessä valtion vuoden 2022 talousarvion.

Allekirjoitettu hakulomake liitteineen toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen [email protected] Hakemuksen voi myös toimittaa postitse osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, Kirjaamo, PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

Tartuntatautien valvonnan määräraha on harkinnanvarainen määräraha, joka perustuu tartuntatautilain edellyttämän toiminnan aiheuttamien menojen maksamiseen.

Määrärahalla voidaan avustaa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyviä hankkeita sekä tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvistä hankkeista.

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistamalla käyttösuunnitelmalla.

Tuettavien hankkeiden tavoitteet

Tuettavan hankkeen on tehostettava tartuntatautien torjunnan kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee tartuntatautien torjunnan painopistealueet, joita tartuntatautien valvonnan määrärahalla tuettavien hankkeiden pitää edistää.

Hankkeen hallinnoissa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Hanke tulee toteuttaa niin, että se edistää kestävää kehitystä, tervettä elämäntapaa ja tasa-arvoa. Hankkeen sukupuolivaikutukset suositellaan arvioitavaksi. Hankkeeseen liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet tulee järjestää sellaisissa kokous-, majoitus- tai muissa tiloissa, jotka ovat savuttomia

Hanketukea ei ole tarkoitettu akateemisen perustutkimuksen rahoittamiseen eikä yleisavustukseksi hakijan perustoiminnan tukemiseen. Tuettavan hankkeen tavoitteiden on oltavat täsmällisiä, aikataulultaan realistisia ja mitattavissa olevia. Hanketukea ei myönnetä täysimääräisenä ilman erityistä perustetta.

Tartuntatautien valvonnan määrärahan painopistealueet 2020-2022

  • Mikrobilääkeresistenssin torjuntaan ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyä edistävät hankkeet
  • Suomen hiv- ja C-hepatiittistrategian toimeenpanoa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävät hankkeet
  • Korkean rokotuskattavuuden ylläpitäminen
  • Syrjäytymiseen, sosiaaliseen huono-osaisuuteen sekä maahanmuuttoon liittyvä tartuntatautien ehkäisy, erityisesti tuberkuloosin torjunta

Hanke-ehdotusten käsittely

Hankehakemusten arvioinnissa otetaan huomioon tartuntatautien valvonnan määrärahan painopistealueet, hankehakemuksen laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta. STM varaa rahoituspäätöksen ehtona oikeuden edellyttää hankesuunnitelmaan tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia. STM vahvistaa määrärahan hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa.

Valtionavustuspäätöksessä määritellään, mitkä kulut ovat hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. Valtionavustuksen saajan on laadittava hankkeesta loppuselvitys sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella avustuspäätöksessä määrätyn aikataulunmukaisesti.

Määrärahalla rahoitetut hankkeet ja käyttösuunnitelmat

Lisätietoja (Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset)

Jyrki Huikari, asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163318  

Lisätietoja (Hankkeiden sisältöön liittyvät kysymykset)

Paula Tiittala, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163744