Sosiaalihuollon laitospalvelut 

Laitoshoito - kuvituskuvaHyvinvointialue  voi järjestää hoitoa, huolenpitoa tai kuntoutusta tarvitsevan henkilön sosiaalipalvelut laitospalveluna, jos henkilön palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan.

Laitospalveluja voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti, päivisin, öisin tai ympärivuorokautisesti.

Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste. 

Laitoshoidosta säädetään sosiaalihuoltolaissa.

Laitospalveluja  järjestetään pääasiassa ikääntyneille ja vammaisille, sijaishuoltopaikkaa tarvitseville tai huostaanotetuille lapsille. Myös päihdeongelmaisille suunnattua sosiaalista kuntoutusta voidaan järjestää laitosmuotoisesti.

Terveydenhuoltolain mukaisesta laitoshoidosta säädetään terveydenhuoltolaissa. 

Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito

Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan ikäihmisten ja vammaisten kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Samalla ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua säännöllisesti kotona asumisen kanssa tai ne voivat olla satunnaisia.

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. 

Ikääntyneiden laitoshoidon periaatteista säädetään ns. vanhuspalvelulaissa. Vammaisten laitoshoitoa järjestetään kehitysvammalain perusteella.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään tavallinen hoitopäivämaksu. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.

Lastensuojelun laitoshoito

Lastensuojelun laitoshoitoa järjestetään vastaanottokodissa, lastenkodissa, nuorisokodissa koulukodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa. Lastensuojelulaitoksia ylläpitävät valtio, kunnat tai yksityiset yhteisöt.

Päihdeongelmaisten laitoshoito ja -palvelut

Päihdeongelmaisille järjestetään laitoshoitona pääasiassa lyhytaikaista katkaisuhoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaisempaa kuntoutusta tukevaa hoitoa terveydenhuoltolain nojalla. 

Sosiaalihuoltolain nojalla voidaan järjestää laitosmuotoista sosiaalista kuntoutusta joko terveydenhuollon laitosjakson jälkeen tai siihen yhteensovitettuna kokonaisuutena. 

Laitoshoidon ja -palvelujen kehittäminen

Tavoitteena on, että jokainen voisi asua kotona muiden palvelujen avulla. Laitospalveluihin turvauduttaisiin silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee kuntia niiden kehittäessä palvelurakennettaan iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tukevaksi.

Laitoshoidon ja -palvelujen valvonta

Palveluntuottajat vastaavat itse toimintansa asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Tämä tehdään omavalvontasuunnitelman avulla.

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat sosiaalihuollon laitosten toimintaa. Niillä on apunaan valvontaohjelmat, jotka yhtenäistävät valvonta- ja ratkaisukäytäntöjä.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163549   Sähköpostiosoite:


Helena Vorma, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163388   Sähköpostiosoite:


Kaarina Tuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163340   Sähköpostiosoite: