Laitoshoito

Laitoshoito - kuvituskuvaKunta voi järjestää hoitoa, huolenpitoa tai kuntoutusta tarvitsevan henkilön sosiaalipalvelut laitoshoitona, silloin kun henkilön palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan. Laitoshoitoa järjestetään myös terveydenhuollon palveluna.

Laitoshoidosta säädetään laissa:

Laitoshoitoa järjestetään pääasiassa ikääntyneille ja vammaisille, sijaishuoltopaikkaa tarvitseville tai huostaanotetuille lapsille sekä päihdeongelmaisille.

Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito

Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan ikäihmisten ja vammaisten kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Samalla ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua säännöllisesti kotona asumisen kanssa tai ne voivat olla satunnaisia.

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla ja erilaissa hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodeissa. Myös järjestöt ja yksityiset yritykset tuottavat laitospalveluja.

Ikääntyneiden laitoshoidon periaatteista säädetään ns. vanhuspalvelulaissa. Vammaisten laitoshoitoa järjestetään kehitysvammalain perusteella.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään tavallinen hoitopäivämaksu. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.

Lastensuojelun laitoshoito

Lastensuojelun laitoshoitoa järjestetään vastaanottokodissa, lastenkodissa, nuorisokodissa koulukodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa. Lastensuojelulaitoksia ylläpitävät valtio, kunnat tai yksityiset yhteisöt.

Päihdeongelmaisten laitoshoito

Päihdeongelmaisille järjestetään laitoshoitona pääasiassa lyhytaikaista katkaisuhoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaisempaa kuntoutusta tukevaa hoitoa hoito- ja huoltokodeissa.

Laitoshoidon kehittäminen

Tavoitteena on, että jokainen voisi asua kotona muiden palvelujen avulla. Laitoshoitoon turvauduttaisiin silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee kuntia niiden kehittäessä palvelurakennettaan iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tukevaksi.

Laitoshoidon valvonta

Palveluntuottajat vastaavat itse toimintansa asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Tämä tehdään omavalvontasuunnitelman avulla.

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat sosiaalihuollon laitosten toimintaa. Niillä on apunaan valvontaohjelmat, jotka yhtenäistävät valvonta- ja ratkaisukäytäntöjä.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163549  


Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163405