Kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito

Kotisairaanhoito - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa.

Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen.

Kotisairaalahoito on sairaalatasoisen hoidon viemistä potilaan kotiin. Se on määräaikaista ja tehostettua kotisairaanhoitoa. Kotisairaalahoitoa ovat esimerkiksi kotihoitoon soveltuva erikoissairaanhoito ja saattohoito.

Kotisairaanhoidosta ja -sairaalahoidosta säädetään laissa

Kotisairaanhoidosta ja -sairaalahoidosta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Kotisairaanhoidolla ja kotisairaalahoidolla tuetaan kotona asumista. Itsenäinen asuminen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ovat hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian tavoitteita. Myös kotipalvelujen saatavuutta pyritään lisäämään.

Kunta järjestää kotisairaanhoidon

Kotisairaanhoito on osa kotihoitoa, johon kuuluu myös sosiaalihuoltolakiin perustuva kotipalvelu ja kotihoidon tukitoimet.

Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaille kotisairaanhoito. Valtaosan palveluista toteuttavat sairaanhoitajat. Kotisairaanhoitoa annetaan kotiin silloin, kun henkilö ei alentuneen toimintakykynsä tai sairautensa takia pysty käyttämään muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Suurin osa kotisairaanhoitoa saavista potilasta on ikääntyneitä.

Kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä vai jatkuvaa ja säännöllistä.

Viranomaisten vastuut kotisairaanhoidossa ja -sairaalahoidossa

Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvovat kotisairaanhoitoa ja kotisairaalahoitoa.

Alan asiantuntijaviranomaisena toimii Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL).

Lisätietoja

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163014