Takuueläke

Takuueläke on vähimmäiseläke, josta vähennetään kokonaan eläkkeensaajan saamat muut eläkkeet. 

Takuueläkkeestä säädetään laissa.

Kenellä oikeus takuueläkkeeseen?

Takuueläkkeeseen on oikeus Suomessa asuvalla henkilöllä, joka saa

  • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä 
  • täyttä työkyvyttömyyseläkettä 
  • täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä lakisääteistä tapaturmakorvausta
  • etuutta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä.

Takuueläkkeeseen myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti se, että hakija on asunut Suomessa vähintään kolmen vuoden ajan 16 vuotta täytettyään.

Eläkkeen määrään vaikuttavat muut eläketulot

Eläkkeensaajan koti- ja ulkomaiset eläketulot pienentävät takuueläkettä. Sen sijaan muut ansiotulot, pääomatulot ja omaisuus eivät vaikuta takuueläkkeen määrään. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, ansiotulot voivat kuitenkin vaikuttaa takuueläkkeen maksamiseen. 

Takuueläkkeen täyttä määrää pienentää varhennusvähennys, jos henkilö on jäänyt vanhuuseläkkeelle ennen varsinaista eläkeikää. Takuueläkettä haetaan Kelasta.

Takuueläkepäätöksestä voi valittaa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan

Eläkepäätöksessä kerrotaan, miten päätöksestä valitetaan. Takuueläkkeistä voi valittaa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja