Ammattiurheilijoiden, apurahansaajien ja opiskelijoiden sosiaaliturva

kuvituskuvaJoidenkin ammatti- ja väestöryhmien sosiaali- ja eläketurva on toteutettu erityisjärjestelyin.

Ammattiurheilijat

Pääasiallisen toimeentulonsa urheilusta saavat kuuluvat pakollisen tapaturma- ja vanhuuseläketurvan piiriin kunnes täyttävät 65 vuotta, jos heidän sovittu urheilemisesta saatu veronalainen palkka pelikaudessa tai muutoin vuoden pituisen ajanjakson aikana on vähintään 12 550 euroa (vuonna 2023). Tulorajat tarkistetaan vuosittain.

Vakuutuksen ottaa ja vakuutusmaksut maksaa se urheiluseura tai muu urheilutoimintaa harjoittava yhteisö, joka on tehnyt sopimuksen urheilijan kanssa. Yksilöurheilijat voivat vakuuttaa itsensä vapaaehtoisesti, mikäli urheilemisesta vuodessa saatu veronalainen tulo on vähintään mainitun tulorajan suuruinen.

Apurahansaajat

Apurahalla työskentelevät tutkijat ja taiteilijat eli apurahansaajat ovat lakisääteisen työeläketurvan ja tapaturmavakuutuksen piirissä sekä sairausvakuutuslain mukaisten ansiosidonnaisten päivärahaetuuksien ja Kelan kuntoutusrahan piirissä.

Apurahansaajien eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.

Työmarkkinatukea sekä sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia apurahansaajat hakevat Kelasta.

Opiskelijat

Opintotukea saa oppivelvollisuuden jälkeisiin opintoihin. Opintotukea koskevan lainsäädännön valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tarkempia tietoja opintotuesta saa Kelan verkkopalvelusta.

Työssäkäyvä tai yrittäjänä toimiva aikuisopiskelija voi saada opintoihinsa aikuiskoulutustukea, jota haetaan Työllisyysrahastolta.

Lisätietoja

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163546   Sähköpostiosoite: