logo

Syöpäkeskus edistää yhdenvertaista hoitoa ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Kansallisen syöpäkeskuksen perustamisella halutaan parantaa syövän hoitoa ja edistää tutkimusta.

Hoitokäytännöt muuttuvat nopeasti. Syövän hoidon kansallista ohjausta tarvitaan, jotta voidaan turvata palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja parantaa hoitojen vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös hillitä syövän hoidon kustannuskehitystä panostamalla syöpätautien ehkäisyyn, seulontojen kehittämiseen, kuntoutukseen ja kalliiden hoitojen hallittuun käyttöönottoon.

Syöpätautien tutkimustyön tavoitteena on kehittää yksilöllistettyä ja vaikuttavaa syövän hoitoa, erityisesti genomitiedon hyödyntämistä diagnostiikassa ja hoitovalinnoissa sekä edistää potilaiden pääsyä kliinisiin tutkimuksiin yhdenvertaisesti ja viiveettä.

Tarkoituksena on, että kansallinen syöpäkeskus toimii uudenlaisella toimintamallilla. Sen avulla koordinoidaan aiempaa vahvemmin kansallisesti kliinistä syöpätutkimusta sekä palvelujärjestelmän tarkoituksenmukaista voimavarojen käyttöä syövän hoidossa.

Erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vastaa syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallisesta suunnittelusta sekä toiminnan yhteensovittamisesta. Käytännössä HUS huolehtii toimintojen tutkimuksellisesta pohjasta. Alueelliset syöpäkeskukset huolehtivat näistä tehtävistä alueellisesti.

Syöpäkeskuksen valmistelu

Sopimus kansallisen syöpäkeskuksen ja sen koordinoivan yksikön perustamisesta on allekirjoitettu 22.10.2019.

Kansallinen syöpäkeskus on syöpäalan osaamiskeskittymänä osa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpanoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 31.12.2019 avannut valtionavustushaun kansallisen syöpäkeskuksen koordinoivan yksikön perustamiseen ja alueellisten syöpäkeskusten toiminnan käynnistymisen tukemiseen.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut syöpäkeskusta asettamissaan Kansallisen syöpäkeskuksen ryhmissä vuodesta 2012 lähtien. Kansallisen syöpäkeskuksen toiminta käynnistyy koordinoivan yksikön perustamisen myötä. Kansallisen syöpäkeskuksen muodostavat viisi lääketieteellisten yliopistojen ja 20 sairaanhoitopiirin perustamaa alueellista syöpäkeskusta sekä toimintaa koordinoiva kansallinen yksikkö.

STM on aiemmin myöntänyt viidelle yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirille kullekin valtion avustusta alueellisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kansallisen syöpäkeskustoiminnon suunnittelusta vastaa johtaja Tuula Helander ja työryhmä.

Tuula Helander, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163480   Sähköpostiosoite: