logo

Biopankkien toiminta

Biopankit ovat osa yhteiskunnan tutkimusinfrastruktuuria. Biopankeissa säilytetään ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimuksen tukemista varten.

Biopankkien perustaminen ja toiminta on Suomessa lailla säänneltyä (biopankkilaki 688/2012). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä, joka on perustettu avoimuuden lisäämistä ja tiedottamista varten. 

Suomessa on tällä hetkellä yksitoista rekisteröityä biopankkia. Osa biopankeista toimii alueellisesti, osa valtakunnallisesti.

Kuusi suomalaista sairaanhoitopiiriä ja kuusi yliopistoa perustivat vuonna 2017 Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB:n.

FINBB:n jäsenbiopankkeja on yhteensä kahdeksan: kuusi julkisen terveydenhuollon sairaalabiopankkia (Auria Biopankki, Pohjois-Suomen Biopankki Borealis, Itä-Suomen Biopankki, Helsingin Biopankki, Keski-Suomen Biopankki ja Tampereen Biopankki), Oulun yliopiston Arctic Biopankki ja valtion omistama THL Biopankki. Lisäksi osuuskunnalla on yhteistyösopimus mm. Terveystalon biopankin kanssa.

Osuuskunnan tehtävänä on tukea biopankkien toimintaa yhtenäistämällä niiden toimintatapoja, kehittämällä niiden työvälineitä ja yksinkertaistamalla prosesseja. Biopankit jatkavat ydintoimintaansa eli näytteiden ja niihin liitettyjen tietojen keräämistä ja käsittelyä tutkimuksen tukemiseksi, mutta osuuskunnan avulla biopankkien aineistot ovat keskitetysti saavutettavissa Fingenious -palvelun kautta.

Biopankkilain kokonaisuudistus

Biopankkilain uudistus on kokonaisuus, jossa on tarkoitus sovittaa yhteen uudistukseen kohdistetut muutostarpeet EU:n tietosuoja-asetus huomioiden.

Hallituksen esitys uudeksi biopankkilaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuoden 2022 aikana.

Kokonaisuudistuksen valmistelussa otetaan huomioon mm. toisiolaki, asiakastietolaki, valmisteilla oleva genomilaki, laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä sekä valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tiedonhallinnan kokonaisuudistus.

Joulukuussa 2020 lausuttavaksi lähteneen lakiluonnoksen lausuntokierrosaika oli 17.12.2020 - 28.2.2021. Lausuntokierroksella ollutta lakiesitystä oli jatkovalmisteltu edellisen lausuntokierroksen 28.3.2018 - 11.5.2018 ja asiantuntijanäkemysten pohjalta. Valmistelua jatketaan viimeisimmän lausuntokierroksen kommenttien pohjalta.

Vuonna 2012 lain soveltamisen toimintaa seuraamaan asetettiin ohjausryhmä. Kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin ohjausryhmän vuonna 2015 antaman raportin perusteella. Ohjausryhmä asetettiin uudelle kaudelle 5.7.2021-31.12.2022. Ohjausryhmän nimeämän alaryhmän toimikausi on 16.8.2021-31.12.2022.

Taustamateriaaleja

Lisätietoja