Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankit ovat osa yhteiskunnan tutkimusinfrastruktuuria. Biopankeissa säilytetään ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimuksen tukemista varten.

Biopankkien perustaminen ja toiminta on Suomessa lailla säänneltyä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä, joka on perustettu avoimuuden lisäämistä ja tiedottamista varten. Vuoden 2019 loppuun ohjaus- ja valvontatehtävistä vastasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Suomessa on tällä hetkellä yksitoista rekisteröityä biopankkia. Osa biopankeista toimii alueellisesti, osa valtakunnallisesti.

Kuusi suomalaista sairaanhoitopiiriä ja kuusi yliopistoa perustivat vuonna 2017 Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB:n. Osuuskunnan jäseniä ovat kaikki sairaalabiopankit sekä THL Biopankki. Lisäksi osuuskunnalla on yhteistyösopimus mm. Terveystalon biopankin kanssa.

Osuuskunnan tehtävänä on tukea biopankkien toimintaa yhtenäistämällä niiden toimintatapoja, kehittämällä niiden työvälineitä ja yksinkertaistamalla prosesseja. Biopankit jatkavat ydintoimintaansa eli näytteiden ja niihin liitettyjen tietojen keräämistä ja käsittelyä tutkimuksen tukemiseksi, mutta osuuskunnan avulla biopankkien aineistot ovat keskitetysti saavutettavissa Fingenious -palvelun kautta.

Biopankkilain kokonaisuudistus

Biopankkilain (688/2012) kokonaisuudistusta jatketaan. Lakiehdotuksen jatkovalmistelussa on huomioitu lausuntokierroksella 28.3.2018–11.5.2018 STM:lle toimitettuja lausunnonantajien näkemyksiä sekä kehitetty esitystä asiantuntijanäkemysten pohjalta.

Biopankkilain uudistus on kokonaisuus, jossa on sovitettu yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät täsmennykset ja muutokset. Kokonaisuudistuksen yhteydessä myös yhdenmukaistetaan mm. biopankkilain ja toisiolain säännökset. Lisäksi kokonaisuudistuksella on yhteys mm. lakiin ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä sekä valmisteilla olevaan genomilakiin. 

Taustamateriaaleja

Lisätietoja

Marja Penttilä, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163682