Palvelut perheille

Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi ja kasvatus.


Varhaiskasvatus

Suomalainen varhaiskasvatus koostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta, jotka tukevat lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnallisena palveluna lapsia voidaan hoitaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Lisäksi yksityiset päivähoitopalvelut, seurakunnat ja järjestöt tarjoavat vaihtoehtoja hoitojärjestelyille.

Esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Ennen koulun aloittamista lapset saavat koulunkäyntiin valmentavaa esiopetusta, joka tukee oppimista leikin keinoin. Esiopetus toteutetaan päivähoidon tai koulun yhteydessä.

  • Esiopetus (opetus- ja kulttuuriministeriö) 

Perusopetuksen ensimmäisellä ja toisella luokalla lapset voivat osallistua ennen ja jälkeen koulupäivän järjestettävään, ohjattuun aamu- ja iltapäivätoimintaan. Erityisoppilaille toimintaa järjestetään kaikilla luokka-asteilla.

Neuvolat

Äitiysneuvoloissa huolehditaan tulevien vanhempien ja sikiön tai vastasyntyneen hyvinvoinnista. Lastenneuvoloissa seurataan ja tuetaan alle kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja tervettä kasvua sekä koko perheen hyvinvointia.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Lasten ongelmiin sekä perhe- ja parisuhdeongelmiin saa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheneuvonnasta. Perheasiain sovittelussa sovitaan myös lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista.


Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuollon tukitoimin tuetaan lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien kasvatuskykyä silloin, kun vanhemmat eivät itse selviydy yksin lasten kasvatuksesta ja huolenpidosta. Ehkäisevällä työllä ja avohuollon tukitoimilla pyritään tukemaan lapsia ja perheitä mahdollisimman varhaisessa tuen tarpeen vaiheessa. Lapsen turvallisuuden takaamiseksi lapsi voidaan ottaa huostaan ja sijoittaa sijaishuoltoon (perhehoitoon tai laitoshuoltoon) lastensuojelulaissa määritellyissä tilanteissa.

Adoptio

Adoptiota suunnitteleville antavat adoptioneuvontaa hyvinvointialueet ja Pelastakaa Lapset ry. Neuvonta on maksuton palvelu. Kansainvälisten adoptioiden kustannuksiin on mahdollista saada adoptiotukea.

Terveyspalvelut

Lasten ja nuorten terveydenhuollosta, suun terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta huolehditaan terveyskeskusten äitiys- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.


Huoltajuus, elatus, isyyden tunnustaminen

Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, on sovittava lapsen huoltajuudesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Elatusavun ja elatustuen avulla varmistetaan lapsen taloudellinen turva. Isyyden tunnustamisesta ja vahvistamisesta säädetään isyyslaissa.


Perhekeskukset

Perhekeskustoiminnalla kootaan yhteen alueellisia perheiden palveluja, kuten äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatuspalveluja, koulu sekä varhaisen tuen ja perhetyön paikalliset palvelut. Myös järjestöjen ja seurakunnan lapsiperheille järjestämä toiminta voi olla osa perhekeskuksen palveluverkostoa. Monipuolisen palveluverkoston ansiosta perhekeskuksessa voidaan havaita lasten ja perheiden ongelmia mahdollisimman varhain ja antaa niissä tarvittavaa apua.

 

Lisätietoja

Marjo Malja, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163581   Sähköpostiosoite: