Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen

KuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa lähisuhde- ja perheväkivaltatyön suunnittelusta ja ohjauksesta.

Ministeriön tavoitteena on kehittää valtakunnallista palvelujärjestelmää siten, että se pystyy tarjoamaan lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolille palveluja ja tukea asuinpaikasta riippumatta. Myös ennaltaehkäiseviä työtapoja kehitetään aktiivisesti.

Lähisuhteessa ja perheessä voi ilmetä fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai taloudellista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Myös laiminlyönti ja kaltoin kohtelu ovat väkivaltaa.

Vuoden 2017 alusta lukien on toiminut uusi toimikunta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi. Asia liittyy Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus).

Toimikunnan toimikausi on nelivuotinen, 1.1.2017–31.12.2020 ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Lähisuhdeväkivaltaa koskevia kysymyksiä on aiemmin koordinoinut lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä, joka lopetti työnsä vuoden 2016 lopussa.

Toimikunta on laatinut Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman vuosille 2018-2021.

Suomi on sitoutunut noudattamaan Euroopan neuvoston yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Sopimus tuli Suomessa voimaan 1. elokuuta 2015. 

Lähisuhde- ja perheväkivallasta säädetään rikoslaissa

Lähisuhde- ja perheväkivallasta säädetään oikeusministeriön vastuulla olevassa rikoslaissa.  

Viranomaisten vastuut lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi valtakunnallista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä. 

Lähisuhdeväkivallan sovittelun käytäntöjä selvitetään

Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta on nimennyt työryhmän, joka tekee selvityksen lähisuhdeväkivallan sovittelun käytännöistä. Väliraportin on tarkoitus olla valmis vuoden 2017 loppuun mennessä ja loppuraportti viimeistään keväällä 2019. Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on maininta hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa.

Ohjeita ja suosituksia lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn

STM:n julkaisuissa kerrotaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suosituksista sosiaali- ja terveystoimelle.

Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta -opas tukee väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten auttamista. 

Lapsiin kohdistuva väkivalta ja sen vähentäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asettama ohjausryhmä (2018-2025) on osana Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmaa arvioinut lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen tavoitteita ja toimenpiteitä. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä alle 25-vuotiaiden tapaturmia ja itsemurhan sekä alle 18-vuotiaisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 

Huhtikuussa 2018 julkistettiin osa I, joka kattaa lasten ja nuorten tapaturmien, itsemurhien ja kuritusväkivallan ehkäisyn:

​​Suunnitelma on tarkoitus julkaista kokonaisuudessaan marraskuussa 2019 kattaen laajasti lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muodot. Toimenpidesuunnitelmaan kuuluu myös luku lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Luvun 18.1.2019 päivätty luonnos on alla:

Aiempi lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ohjelma:

Lisätietoja

Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163177  

Muualla verkossa

  • Maria Akatemia Asiantuntija-apua ja tukea väkivaltaisille naisille.
  • Nollalinja, auttava puhelin lähisuhde- ja perheväkivaltaa kokeville sekä heidän läheisilleen