Terveysneuvonta ja terveystarkastukset

TerveystarkastusTerveysneuvonnalla tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön toimintaa. Siinä ihmisten hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisesti terveyslähtöisellä vuorovaikutuksella ja viestinnällä yksilö-, ryhmä- ja väestötasolla.

Terveystarkastuksilla tarkoitetaan kliinisillä tutkimuksilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä suoritettua terveydentilan ja toimintakyvyn tarkastusta. Tarkastus on myös terveyden edistämiseen liittyvää terveydentilan selvittämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista.

Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tehtävät

Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tehtävänä on

 • seurata ja edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia
 • tukea työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa
 • tukea terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä valintoja
 • tarjota ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa sekä tukea tupakoinnista vieroitukseen ja alkoholinkäytön vähentämiseen keskeisten kansansairauksien ehkäisemiseksi 

Hyvinvointialue järjestää terveysneuvontaa ja terveystarkastukset

Hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa asukkaille tarpeelliset terveystarkastukset sekä terveysneuvontaa heidän terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi sekä sairauksien ehkäisemiseksi. Terveysneuvonta on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin.

Terveysneuvonta ja terveystarkastukset perustuvat terveydenhuoltolakiin.

Kenelle terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia järjestetään?

Terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia on järjestettävä

 • lapsille, nuorille ja perheille  
 • opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille
 • neuvontapalveluja vanhuuseläkettä saaville
 • muille asukkaille tarpeelliset terveystarkastukset ja terveysneuvonta
 • kuntalaisille ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä palveluja

Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on muodostettava toiminnallinen kokonaisuus hyvinvointialueen ja kunnan järjestämien muiden palvelujen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat terveysalan järjestöt ja muut toimijat, jotka antavat terveysneuvontaa.

THL terveystarkastuksissa ja -neuvonnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

 • huolehtii terveystarkastusten ja terveysneuvonnan kehittämisestä, seurannasta ja kuntien ohjauksesta
 • julkaisee tietoa elintavoista ja ohjeistuksia (mm. ravitsemus, päihteet ja riippuvuudet, mielenterveys, kansantaudit, matkailuterveys)
 • kokoaa seurantatietoja terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista

TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu.

AvoHILMO-rekisterin avulla toiminnan sisällöstä saadaan valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa perusterveydenhuollon avohoidon palvelujen saatavuudesta, sisällöstä ja palvelujen käyttäjistä.

Lisätietoja