Huumausainepolitiikka

Huumausainepolitiikka - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi huumausainepolitiikkaa.

Suomen huumausainepolitiikan yleistavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset haitat ja kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Yhteiskuntapoliittisilla toimilla, kansallisella lainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla

  • ehkäistään huumausaineiden kysyntää ja tarjontaa
  • vähennetään huumausaineiden aiheuttamia haittoja
  • pyritään saamaan huumeongelmaiset mahdollisimman varhain hoitoon
  • saatetaan laittomaan toimintaan syyllistyneet rikosoikeudelliseen vastuuseen.
     
  • Huumausainelaki 373/2008 (Finlex)

Kansainvälinen yhteistyö huumausainepolitiikassa

Suomi toteuttaa huumausainepolitiikassaan Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineiden vastaisia sopimuksia, tekee kansainvälistä yhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti Euroopan unionin yhteisen huumausainepolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen.

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä vastaa hallinnonalojen yhteistyöstä

Hallinnonalojen välisestä yhteistyöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriön johtama huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä. Ryhmän tehtävänä on kehittää huumausainepolitiikkaa ja tehdä siitä valtakunnallisesti yhtenäistä. Lisäksi ryhmä  seuraa huumausainetilanteen kehitystä.

Ryhmä huolehtii, että huumausainepoliittinen lainsäädäntö ja viranomaisten toimet ovat yhteneväisiä. Koordinaatioryhmä seuraa huumausainetilannetta ja raportoi siitä valtioneuvostolle säännöllisesti.

Ryhmässä ovat STM:n lisäksi edustettuina sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Poliisihallitus, Tulli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Opetushallitus.

Lisätietoja

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163713