Huumausainepolitiikka

Huumausainepolitiikka - kuvituskuva

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi huumausainepolitiikkaa.

Suomen huumausainepolitiikan yleistavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset haitat ja kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Yhteiskuntapoliittisilla toimilla, kansallisella lainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla

  • ehkäistään huumausaineiden kysyntää ja tarjontaa
  • vähennetään huumausaineiden aiheuttamia haittoja
  • pyritään saamaan huumeongelmaiset mahdollisimman varhain hoitoon
  • saatetaan laittomaan toimintaan syyllistyneet rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Huumausainepolitiikkaa toteutetaan läheisessä yhteistyössä lääkepolitiikan kanssa keskeisten lääkevalmisteiden saatavuuden turvaamiseksi ja uuden tutkimustiedon hyödyntämiseksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimii huumausainelainsäädännön mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Fimea myöntää huumausaineiden tuonti-, vienti-, valmistus- ja käsittelylupia lääkinnällisiin, tieteellisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä huumausaineen toteamisessa käytettäväksi.

EU- ja kansainvälinen yhteistyö huumausainepolitiikassa

Suomi toimeenpanee huumausainepolitiikassaan Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineiden vastaisia sopimuksia, tekee kansainvälistä yhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti Euroopan unionin yhteisen huumausainepolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen.

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä vastaa hallinnonalojen yhteistyöstä

Hallinnonalojen välisestä yhteistyöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriön johtama huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä. Ryhmän tehtävänä on kehittää huumausainepolitiikkaa ja huolehtia siitä, että huumausainepoliittinen lainsäädäntö ja viranomaisten toimet ovat yhteneväisiä. Koordinaatioryhmä seuraa huumausainetilannetta ja raportoi siitä valtioneuvostolle säännöllisesti.

Ryhmässä ovat STM:n lisäksi edustettuina sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Poliisihallitus, Tulli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Opetushallitus.

 

Lisätietoja

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163713