Sosiaali- ja terveyskeskukset

Terveyskeskus
Sosiaali- ja terveyskeskus on asukkaan lähin ja tutuin hoitopaikka, jossa tuotetaan monet hyvinvointialueen järjestämät terveydenhuollon palvelut.

Sosiaali- ja terveyskeskuksesta saa erityisesti perustason terveydenhuollon palveluita ja niihin olennaisesti liittyviä sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapalveluita.  Palveluiden lisäksi sosiaali- ja terveyskeskuksissa seurataan ja edistetään väestön terveyttä.

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa on yleensä muun muassa seuraavia palveluita:

  • Lääkärinvastaanotto sairastuneille ja pitkäaikaista sairauttaan hoitaville. Usein sosiaali- ja terveyskeskuksessa on myös vuodeosastoja sairaalahoitoa tarvitseville. Terveyskeskuslääkäri konsultoi erikoislääkäriä tai lähettää potilaan tarvittaessa erikoislääkärin tutkimukseen tai hoitoon.
  • Sairaanhoitajien vastaanottoja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon, usein myös hoidon tarpeen arviointia sekä pikkuvammojen tai -sairauksien hoitoa varten.
  • Terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia alueen asukkaille. 
  • Äitiys- ja lastenneuvolapalveluja
  • Seulontatutkimukset ja rokotukset.
  • Suun terveydenhuollon palveluja koko väestölle.
  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja peruskoulujen ja lukioiden oppilaille sekä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Terveydenhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
  • Mielenterveyden hoitoa, jolla ehkäistään ja tunnistetaan mielenterveyshäiriöitä sekä hoidetaan ja kuntoutetaan mielenterveyshäiriöistä ja psyykkisistä sairauksista kärsiviä. Hoitoa järjestetään terveyskeskusten vastaanottopalvelujen lisäksi usein myös erillisissä työryhmissä. 
  • Päivystyksessä annetaan kiireellistä hoitoa. Kiireelliset asiat hoidetaan terveyskeskuksissa aina heti. Ilta- ja yöpäivystyksiä on usein saatavana sairaaloiden yhteispäivystyksissä.
  • Kotisairaanhoitoa ja -sairaalahoitoa tuodaan potilaiden kotiin sitä tarvittaessa.

Sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnasta säädetään laissa

Terveyskeskusten toiminnasta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Terveyskeskusten toiminnan järjestämisestä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa.

Terveyspalveluiden järjestäminen

Hyvinvointialue vastaa siitä, että asukas saa tarvitsemansa terveyspalvelut.

Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut itse, yhteistoiminnassa toisen hyvinvointialueen kanssa tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta. Joitakin palveluja voidaan järjestää myös palvelusetelin avulla. Julkisen terveydenhuollon maksuista säädetään asiakasmaksulaissa.

Henkilö voi valita  terveysaseman, jolta hän saa kiireettömät perusterveydenhuollon palvelut. Valinta voi kohdistua myös oman hyvinvointialueen ulkopuolelle. 

Muiden viranomaisten tehtävät terveyspalveluissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on terveydenhuollon asiantuntija, joka tutkii ja kehittää palveluita. THL seuraa mm. terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja terveydenhuollon laatua sekä hoitoon pääsyn aikarajoja.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo sosiaali- ja terveyskeskusten ja sen henkilöstön toimintaa valtakunnallisesti. Alueellisesti valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot (AVI).

Lisätietoja

Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163065   Sähköpostiosoite: