Terveyskeskukset

TerveyskeskusSosiaali- ja terveysministeriö vastaa terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Terveyskeskus on kuntalaisten lähin ja tutuin hoitopaikka, jossa tuotetaan kunnan järjestämät terveydenhuollon palvelut. Palveluiden lisäksi terveyskeskuksissa seurataan ja edistetään väestön terveyttä.

Terveyskeskuksessa on muun muassa seuraavia palveluita:

  • Terveyskeskuksen lääkärinvastaanotto sairastuneille ja pitkäaikaista sairauttaan hoitaville. Usein terveyskeskuksessa on myös vuodeosastoja sairaalahoitoa tarvitseville. Terveyskeskuslääkäri konsultoi erikoislääkäriä tai lähettää potilaan tarvittaessa erikoislääkärin tutkimukseen tai hoitoon.
  • Sairaanhoitajien vastaanottoja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon, usein myös hoidon tarpeen arviointia sekä pikkuvammojen tai -sairauksien hoitoa varten.
  • Terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia alueen asukkaille. Niihin kuuluu mm. raskauden ehkäisyneuvonta.
  • Äitiys- ja lastenneuvolapalveluja
  • Seulontatutkimukset ja rokotukset.
  • Suun terveydenhuollon palveluja koko väestölle.
  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja peruskoulujen ja lukioiden oppilaille sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeleville. Terveydenhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
  • Mielenterveyspalveluita, joilla ehkäistään ja tunnistetaan mielenterveyshäiriöitä sekä hoidetaan ja kuntoutetaan mielenterveyshäiriöistä ja psyykkisistä sairauksista kärsiviä. Useissa terveyskeskuksissa mielenterveyspalveluja järjestää mielenterveystoimisto.
  • Päivystyksessä annetaan kiireellistä hoitoa. Kiireelliset asiat hoidetaan terveyskeskuksissa aina heti. Ilta- ja yöpäivystyksiä on usein saatavana sairaaloiden yhteispäivystyksissä.
  • Kotisairaanhoitoa ja -sairaalahoitoa tuodaan potilaiden kotiin sitä tarvittaessa.

Terveyskeskusten toiminnasta säädetään laissa

Terveyskeskusten toiminnasta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Terveyskeskusten toiminnan järjestämisestä säädetään kansanterveyslaissa.

Terveyspalveluiden järjestäminen

Suomessa on noin 160 terveyskeskusta. Lähes kaikilla terveyskeskuksilla on useita terveysasemia.

Kunta vastaa siitä, että kuntalainen saa tarvitsemansa terveyspalvelut.

Kunta voi tuottaa terveyskeskuspalvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta. Joitakin palveluja voidaan järjestää myös palvelusetelin avulla. Terveyskeskusmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa.

Henkilö voi valita kuntansa tai kuntien yhteistoiminta-alueen sisällä terveysaseman, jolta hän saa perusterveydenhuollon palvelut.

Muiden viranomaisten tehtävät terveyspalveluissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on terveydenhuollon asiantuntija, joka tutkii ja kehittää palveluita. THL seuraa mm. terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja terveydenhuollon laatua sekä hoitoon pääsyn aikarajoja.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo terveyskeskusten ja sen henkilöstön toimintaa valtakunnallisesti. Alueellisesti valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot (AVI).

Lisätietoja