Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Perhe pyöräilee

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään useissa eri laeissa.

Tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

  • Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on ministeriön keskeinen tavoite. Nämä erot voivat olla joko eri sosiaaliryhmien välisiä, alueellisia tai sukupuolten välisiä. 

  • Vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta on kunnilla ja hyvinvointialueilla. 

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on terveyserojen kaventamisen asiantuntijalaitos. Se kerää tutkimus- ja seurantatietoa ja tukee kuntia sekä hyvinvointialueita hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kannattaa

  • Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan yksilöön, yhteisöihin ja ihmisten elinympäristöön. Toimien avulla ehkäistään ongelmia ja sairauksia sekä ylläpidetään ja edistetään hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Näin voidaan osaltaan myös hillitä kustannuksia, jotka aiheutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista, työ- ja toimintakyvyn laskusta sekä varhaisesta eläköitymisestä.
  • Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien arviointi antaa kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille ja asiantuntijoille tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE)-toimintamallien vaikuttavuudesta päätöksenteon tueksi ja resurssien kohdentamiseksi.

Terveyden edistämisen määrärahat

  • Valtio tukee terveyden edistämistä tähän tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan käytöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
     

Lisätietoja

Taru Koivisto, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163323   Sähköpostiosoite:


Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163326   Sähköpostiosoite: