FI SV EN RU

Terveyden edistäminen

Perhe pyöräileeSosiaali- ja terveysministeriöllä on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveyden edistämisestä. 

Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Terveyden edistämisestä säädetään myös tartuntatautilaissa, tupakkalaissa ja raittiustyölaissa.

Elintavat ja elinympäristö vaikuttavat hyvinvointiin. Ministeriön toimilla vaikutetaan terveyttä edistäviin elintapoihin sekä elinympäristön puhtauteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen.

Liikunta ja terveellinen ruoka ehkäisevät sairauksia, lisäävät toimintakykyä ja parantavat terveyttä. Niillä on tärkeä rooli terveyden edistämisessä.

Tapaturmat ovat erityisenä kansanterveysongelmana keskeinen torjuntakohde.

Tartuntatautien torjunnasta on Suomessa hyviä kokemuksia. Rokotusohjelmalla ja hyvällä hygienialla on saatu torjuttua useimmat tartuntataudit ja epidemiat etenkin lasten keskuudesta.

Terveyserojen kaventaminen on ministeriön keskeinen tavoite. Eri sosiaaliryhmien ja eri puolilla Suomea asuvien terveyden olisi oltava yhtä hyvä. Elämäntapojen muutosta tukemalla on esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit saatu vähenemään, mutta terveys- ja kuolleisuuserot ovat edelleen suuret.

Seksuaaliterveyden edistäminen perustuu seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviin oikeuksiin.

Terveyden edistäminen kunnissa

Kuntien on otettava terveysnäkökohdat huomioon toiminnassaan ja päätöksissään. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kannattaa

Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin, ja näin hillitään kustannuksia, jotka seuraavat

  • terveydenhuollon palveluista
  • sairauspoissaoloista ja
  • varhaisesta eläköitymisestä.

Terveyden edistämisen toimien vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta on rohkaisevaa tutkimustietoa:

Terveyden edistämisen määrärahat

Valtio tukee terveyden edistämistä tähän tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan käytöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lisää aiheesta Ministeriö-osiossa.

Ohjelma terveyden edistämiseksi

Terveyttä ei voida edistää pelkästään terveydenhuollon keinoin, vaan siihen tarvitaan yhteiskunnan kaikkia sektoreita. Terveysnäkökohdat on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kaikissa politiikoissa.

Terveys 2015 -kansanterveysohjelma on pitkän aikavälin terveyspoliittinen ohjelma, jonka taustana on Maailman terveysjärjestö WHO:n Terveyttä kaikille -ohjelma.

Lisätietoja

Taru Koivisto, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323  


Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163326