Terveyden edistäminen

Perhe pyöräileeSosiaali- ja terveysministeriöllä on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveyden edistämisestä. 

Terveyden edistäminen on osa kansanterveystyötä. Terveyden edistämisestä säädetään useissa eri laeissa.

Tavoitteena terveyserojen kaventaminen

Terveyserojen kaventaminen on ministeriön keskeinen tavoite. Terveys- ja hyvinvointierot voivat olla joko eri sosiaaliryhmien välisiä, alueellisia tai sukupuolten välisiä. 

Vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisesta on kunnilla. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on terveyserojen kaventamisen asiantuntijalaitos. Se kerää tutkimus- ja seurantatietoa ja tukee kuntia terveyserojen kaventamisessa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kannattaa

Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin ja hillitään kustannuksia, jotka aiheutuvat terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä.

Terveyden edistämisen toimien vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta on rohkaisevaa tutkimustietoa:

Terveyden edistämisen määrärahat

Valtio tukee terveyden edistämistä tähän tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan käytöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja

Taru Koivisto, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163323  


Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163326