Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työllistymisen, työhön paluun ja työssä jatkamisen edellytyksiä. 

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset ja ammatilliset oppilaitokset.

Jos sairaus tai vamma aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä, järjestävät työeläkelaitokset ja Kela ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi ja työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi.

Työeläkekuntoutusta järjestetään työelämään vakiintuneille työntekijöille ja yrittäjille. Kela vastaa työelämään kiinnittymättömien nuorten ja aikuisten ammatillisesta kuntoutuksesta.

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta työikäisille myös työ- tai opiskelukyvyn olennaisen heikentymisen perusteella, sekä nuoren ammatillista kuntoutusta ilman diagnoosiperustetta toimintakyvyn olennaisen heikentymisen perusteella.

Ammatillisesta kuntoutuksesta säädetään työeläkelaeissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa.

Kun kuntoutuksen tarve johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, ammatillisen kuntoutuksen kustannuksista vastaava tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja liikennevakuutuslainsäädännön perusteella.

Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä

 
  • kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittäviä tutkimuksia
  • työ- ja koulutuskokeiluja
  • työhön valmennusta
  • ammatillista (ja muuta) koulutusta
  • elinkeinotukea 
  • työn tai opiskelun apuvälineitä.

Lisätietoja ammatillisen kuntoutuksen järjestäjiltä

 

Ammatillisen kuntoutuksen maksut

Lakisääteinen ammatillinen kuntoutus on asiakkaalle maksutonta. Kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan suuruus ja ehdot vaihtelevat sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja