FI SV

Kouluterveydenhuolto

KoululainenSosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo kouluterveydenhuoltoa.

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoulun oppilaille. Kouluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Valtakunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät

 • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
 • vuosiluokittain oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen 
 • oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
 • oppilaan suun terveydenhuolto
 • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa painotetaan, että

 • oppilashuoltoa kehitetään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 
 • nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistetään ja ehkäistään syrjäytymistä
 • kouluterveydenhuollon alueellisia eroja kavennetaan varmistamalla  asetuksen toimeenpano
 • tuetaan vanhemmuutta 

Kunnat vastaavat kouluterveydenhuollon toteuttamisesta

Kunnat vastaavat kouluterveydenhuollon toteuttamisesta alueensa peruskoulujen oppilaille. Jokaisessa kunnassa laaditaan kouluterveydenhuollolle toimintaohjelma yhteistyössä opetus- ja sosiaalitoimen kanssa ja nimetään kouluterveydenhuollolle vastuuhenkilö. Kunnat tekevät yhteistyötä huoltajien ja muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla pääsääntöisesti koulupäivän aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Kouluterveydenhuolto on oppilaille maksutonta.

Peruskoulun aikana järjestetään kolme laajaa terveystarkastusta, joissa selvitetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on tunnistaa tuen tarpeet entistä varhaisemmassa vaiheessa ja vahvistaa vanhempien tukea.

Viranomaisten vastuut kouluterveydenhuollossa

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, jolla tarkoitetaan oppilaan oppimisesta ja fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä STM:n kanssa oppilashuoltoa koskevasta lainsäädännöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii kouluterveydenhuollon kehittämisestä, seurannasta ja kuntien ohjauksesta. Se myös ylläpitää kouluterveydenhuollon kehittämisverkostoa.

THL kokoaa vuosittaisella kouluterveyskyselyllään tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta.

THL kokoaa seurantatietoja kouluterveydenhuollosta ja oppilashuollosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot valvovat kouluterveydenhuoltoa valtakunnallisen valvontaohjelman 2015 - 2018 avulla.

Oppaita ja julkaisuja kouluterveydenhuollosta

STM on toimittanut julkaisun, joka tukee kunnissa tehtävää kouluterveydenhuoltoa.

Kouluterveydenhuollon laatusuositus täydentää asetusta.

Nuorison terveystodistuslomaketta käytetään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastuksissa.

Valittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

 • tehdä muistutuksen kouluterveydenhuollosta vastaavalle henkilölle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin antaa suoraa palautetta ja yrittää selvittää asia hoitaneiden henkilöiden kanssa.
 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: oman alueesi aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi potilasasiamieheen.

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Lisätietoja

Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163389