Kouluterveydenhuolto

Koululainen Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoulun oppilaille.

Kouluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Valtakunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
  • oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen vuosittain
  • oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan suun terveydenhuolto
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja oppilaan tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Hyvinvointialueet vastaavat kouluterveydenhuollon toteuttamisesta

Hyvinvointialueet vastaavat kouluterveydenhuollon toteuttamisesta alueensa peruskoulujen oppilaille. Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä huoltajien ja muun opiskeluhuolto- ja opetushenkilöstön kanssa.
 
Kouluterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla pääsääntöisesti koulupäivän aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Kouluterveydenhuolto on oppilaille maksutonta.
 
Peruskoulun aikana oppilaalle järjestetään lukuvuosittain terveystarkastus. Tarkoituksena on tunnistaa oppilaan tuen tarpeet varhaisessa vaiheessa. Kolmena lukuvuonna terveystarkastus on laaja. Tällöin tarkastukseen kutsutaan oppilaan vanhemmat tai huoltajat ja huomioidaan myös perheen terveyttä ja hyvinvointia. 

Viranomaisten vastuut kouluterveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kouluterveydenhuoltoon liittyvän lainsäädännön valmistelusta ja ohjaa kouluterveydenhuollon toimintaa.

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, jolla tarkoitetaan oppilaan oppimisesta ja fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä STM:n kanssa oppilashuoltoa koskevasta lainsäädännöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii kouluterveydenhuollon kehittämisestä, seurannasta ja hyvinvointialueiden ohjauksesta. 

THL kokoaa vuosittaisella kouluterveyskyselyllään tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskeluhuollosta.

THL kokoaa seurantatietoja kouluterveydenhuollosta ja oppilashuollosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot valvovat kouluterveydenhuollon toimintaa.

Lisätietoja

Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163169   Sähköpostiosoite: