Seurannan asiakirjat

Hallinnonalan ohjauksen seurantatiedoista keskeisimmät ovat:

  • hallituksen vuosikertomus
  • ministeriön toimintakertomus
  • ministeriön kannanotot virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin

Hallituksen vuosikertomus 

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteystyössä ministeriöiden kanssa hallituksen vuosikertomuksen, jota käsitellään toukokuussa eduskunnassa.

Toimintakertomukset ja tilinpäätöslaskelmat 

Ministeriö laatii edellistä vuotta koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat maaliskuun puolivälissä.

Virastojen ja laitosten tilinpäätöskannanotot

Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten tilinpäätöskannanoton, joka perustuu talousarvioasetukseen. Ministeriö antaa myös sopimusyhteisöjensä toiminnasta toimintakertomuskannanoton.

Toimintakatsaukset ja selonteot

Ministeriö valmistelee myös oman sektorinsa selonteot suurten lainsäädäntöhankkeiden seurantaa varten tai niistä yhteiskunnallisesti merkittävistä kokonaisuuksista, joista hallitus haluaa raportoida kansanedustuslaitokselle.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusvirasto esittää vuosittaisissa tilintarkastuskertomuksissa tilinpäätöksen, tilinpäätöksenperustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion keskeisten säädösten noudattamiseen kohdistuneessa tarkastuksessa esille tulleet huomiot.

Lisätietoja

Mikko Staff, talousjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Talousryhmä / TAR Puhelin:0295163214   Sähköpostiosoite: