Terveydensuojelu

Terveydensuojelu, kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa terveydensuojelun yleisestä suunnittelusta ja ohjauksesta.

Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.

Terveydensuojelun perustana on terveydensuojelulaki

Terveydensuojelun perustana on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla oleva terveydensuojelulaki. 

Viranomaisten vastuut terveydensuojelussa

Terveydensuojelulain nojalla annettujen säännösten toimeenpanoa ja valvontaa ohjaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Valvira ohjaa ja valvoo yhdessä aluehallintovirastojen kanssa kunnan terveydensuojeluviranomaisen toimintaa.

Kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa terveydensuojelua alueellaan.

Väestön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oleskelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi.

 

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydensuojelu

Asunnosta tai muusta oleskelutilasta ei saa aiheutua siellä oleskeleville terveyshaittaa. Sitä epäiltäessä voi pyytää kunnan terveydensuojeluviranomaista tarkastamaan asunnon.

Terveyshaitan poistamiseen asunnosta on mahdollista saada Valtion asuntorahastolta terveyshaitta-avustusta.

Lisätietoja asuntojen terveyshaitoista antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kuntien terveysvalvonnasta ja -ohjauksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Jätehuolto

Jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettaminen, käsittely ja hyödyntäminen on tehtävä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Jätteiden säilytyspaikasta ei myöskään saa aiheutua hajua tai muuta terveyshaittaa. Lisätietoja:

Talous- ja uimaveden valvonta

Talous- ja uimaveden valvonta kohdistuu vesilaitosten toimittaman talousveden lisäksi kaikkeen talousvetenä käytettävään veteen, joka ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle

Uimarantojen veden laatua tarkkaillaan Suomessa uimakauden aikana.

Uimahallien ja muiden yleisten uima-altaiden veden laatua valvotaan säännöllisesti.

Suomi osallistuu myös kansainväliseen yhteistyöhön vesistä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Suomi on muun muassa allekirjoittanut WHO:n ja YK:n koordinoiman Vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan vedestä aiheutuvien sairauksien estämiseksi. Pöytäkirja edellyttää kansallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii veden laatua sekä sen mikrobiologista ja kemiallista laatua.


 

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163311   Sähköpostiosoite: