FI SV

Tatuoinnit

TatuointiTatuointiväreille ei ole tällä hetkellä erillistä EU-lainsäädäntöä. EU-tasolla aloitettiin vuoden 2014 loppupuolella tatuointivärejä ja -toimintaa koskevan sääntelyn valmistelu. Sääntely on väliaikaista ja perustuu kuluttajaturvallisuusdirektiiviin. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja kehittää kemikaalilainsäädäntöä, jonka piiriin myös tatuointivärit toistaiseksi kuuluvat.

STM osallistuu Euroopan unionin tatuointeja ja erityisesti tatuointivärejä koskevan lainsäädännön kehitystyöhön. Tatuointitoiminta kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin.

Tatuointi on ihon koristamista niin, että ihon alimpiin kerroksiin pistellään neulan avulla väriainetta. Yleensä aine pysyy ihossa vähintään kymmeniä vuosia. Osa tatuointiväristä kuitenkin hajoaa elimistössä tai kulkeutuu muualle, kuten imusolmukkeisiin.

Tatuointeja koskeva lainsäädäntö

Tatuointeja koskevaa omaa erityislainsäädäntöä ei vielä ole, mutta sekä tatuointivärejä että tatuointipalveluja koskevat useat eri laeissa säädetyt velvoitteet.

Tatuoinnissa käytettävät väriaineet ja niiden valmistusaineet kuuluvat kemikaalilainsäädännön piiriin. Sen mukaan kemikaalin valmistajan vastuulla on selvittää jokaisen markkinoille saattamansa kemikaalin luokitus.

Jos kyseessä on vaaralliseksi luokiteltava kemikaali, sen pakkaus on merkittävä varoitusetiketillä, jossa on varoitusmerkki ja asianmukaiset muut tiedot suomeksi ja ruotsiksi. Siitä on myös toimitettava käyttöturvallisuustiedote vastaanottajalle ja tehtävä kemikaali-ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. EU:n REACH-asetuksen perusteella tiettyjä kemikaaleja voidaan rajoittaa tai niiden käyttö voi olla luvanvaraista.

Kemikaalilainsäädännön puitteissa ei ole juurikaan arvioitu aineiden käyttöä nimenomaan tatuointiväreinä. Näin ollen riskeistä on hyvin vähän tutkittua tietoa.

Tatuointipalvelujen toimitiloja koskee terveydensuojelulaki. Lain mukaan tatuoijan on ilmoitettava toiminnastaan oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jolloin toimitila saadaan suunnitelmallisen valvonnan piiriin.

Tatuointien tekeminen määritellään myös kuluttajapalveluksi työ- ja elinkeinoministeriölle kuuluvan kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti. Näin ollen tatuointien tekemisestä on myös tehtävä ilmoitus kunnan viranomaiselle. Tatuoijalla on oltava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman palveluun liittyvien vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi. Laki edellyttää myös toiminnanharjoittajia kertomaan riskeistä kuluttajille sekä varmistumaan siitä, ettei palvelusta eikä kulutustavarasta aiheudu vaaraa terveydelle.

Tatuointien terveysriskit

Tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille. Erityisesti raskaana olevien, vakavaa perussairautta potevien ja immuunijärjestelmään vaikuttavaa lääkitystä saavien tulisi olla tietoisia tatuointiin liittyvistä terveysriskeistä.

Neulatatuointiin liittyvistä haitoista yleisimpiä ovat pigmenttien ja väriaineiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot.

Mikäli hygieniassa on puutteita, neulatatuointi voi altistaa veriteitse tarttuville infektioille, kuten B- ja C-hepatiitille, hiv:lle sekä vaikeille bakteeritulehduksille. Myös krooninen ihosairaus voi puhjeta tatuoidulle ihoalueelle. Toistaiseksi on epäselvää, onko tatuointien ja ihosyövän välillä yhteyttä. Myös pitkäaikaisaltistuksesta on yhä niukasti tietoa.

Suurin osa tatuointeihin liittyvistä haitoista on ennalta arvaamattomia. Ne voivat ilmetä milloin tahansa henkilön elinaikana.

Tatuointeihin liittyvä valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo, että tatuointiväriaineiden käytössä noudatetaan kemikaalilainsäädäntöä ja kuluttajaturvallisuuslakia. Myös Tulli voi puuttua lainsäädännön rikkomuksiin maahantuonnin yhteydessä.

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat tatuointiliikkeissä esimerkiksi hygieniaan ja välineiden säilytykseen liittyviä asioita. Kunnan kuluttajaturvallisuuslain valvonnasta vastaavat viranomaiset puolestaan valvovat, että asiakkaalle on annettu tarvittavat tiedot ja ohjeet sekä kerrottu palvelun mahdollisista riskeistä. He myös valvovat, että palvelussa käytettävät tilat, välineet ja muu tarpeisto ovat turvallisia.

Lisätietoja

Hanna Korhonen, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163041