Tatuoinnit

Tatuointi on ihon koristamista niin, että ihon alimpiin kerroksiin pistellään neulan avulla väriainetta. Tatuointeja koskeva sääntely koskee toiminnassa käytettyjä väri- ja muita aineita sekä itse tatuointipalvelua. Tatuointi ei ole lainsäädännön näkökulmasta rinnastettavissa kosmetiikkaan. 

Tatuoinnissa käytetyt värit ja muut kemikaalit

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja kehittää kemikaalilainsäädäntöä, jonka piiriin myös tatuoinneissa ja kestopigmentoinneissa käytetyt väri- ja apuaineet kuuluvat. Tatuoinnissa käytettäviä värejä apuaineineen ei ole aiemmin EU-tasolla säännelty tatuointikäytössä lainkaan, vaikka niitä on säännelty kosmetiikkakäytössä. Tämä aukko lainsäädännössä korjattiin, kun tammikuussa 2021 tuli voimaan rajoitus, joka annettiin EU:n kemikaaliasetus REACH:n (Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006) nojalla. Uudella rajoitusasetuksella (Komission asetus (EU) 2020/2081) suuri määrä tatuoinneissa käytetyistä väriaineista ja apukemikaaleista tuli kielletyksi tai rajoitetuksi:

Rajoituksella varmistetaan, että tatuoinneissa käytetyt aineet ovat turvallisia. Rajoitusta aletaan soveltaa pääosin 4.1.2022. 

Tatuointi palveluna

Tatuointien tekeminen määritellään työ- ja elinkeinoministeriölle kuuluvan kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti kuluttajapalveluksi. Näin ollen tatuointien tekemisestä on myös tehtävä ilmoitus kunnan viranomaiselle. Tatuoijalla on oltava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman palveluun liittyvien vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi. Laki edellyttää myös toiminnanharjoittajia kertomaan riskeistä kuluttajille sekä varmistumaan siitä, ettei palvelusta eikä kulutustavarasta aiheudu vaaraa terveydelle.

Tatuointipalvelujen toimitiloja taas koskee terveydensuojelulaki. Lain mukaan tatuoijan on ilmoitettava toiminnastaan oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jolloin toimitila saadaan suunnitelmallisen valvonnan piiriin.

Tatuoinnit ja terveys

Tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille. Erityisesti raskaana olevien, vakavaa perussairautta potevien ja immuunijärjestelmään vaikuttavaa lääkitystä saavien tulisi olla tietoisia tatuointiin liittyvistä terveysriskeistä. Suurin osa tatuointeihin liittyvistä haitoista on ennalta arvaamattomia. Ne voivat ilmetä milloin tahansa henkilön elinaikana.

Tatuoinnit ovat pitkäikäisiä, sillä yleensä väriaineet pysyvät ihossa vähintään kymmeniä vuosia. Osa tatuointiväristä hajoaa ajan mittaan elimistössä tai kulkeutuu esimerkiksi imusolmukkeisiin. Kemikaalilainsäädännön puitteissa ei ole juurikaan arvioitu aineiden käyttöä nimenomaan tatuointiväreinä, joten niiden aiheuttamista riskeistä myös pitkäaikaisessa altistuksessa on hyvin vähän tutkittua tietoa.

Neulatatuointiin liittyvistä haitoista yleisimpiä ovat pigmenttien ja väriaineiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot.

Mikäli hygieniassa on puutteita, neulatatuointi voi altistaa veriteitse tarttuville infektioille, kuten B- ja C-hepatiitille, hiv:lle sekä vaikeille bakteeritulehduksille. Tatuoidulle ihoalueelle voi myös puhjeta krooninen ihosairaus. Toistaiseksi on epäselvää, onko tatuointien ja ihosyövän välillä yhteyttä. 

Tatuointeihin liittyvä valvonta

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo, että markkinoilla olevat tatuointiväriaineet ovat kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukaisia. 

Tukes valvoo myös kuluttajapalveluiden turvallisuutta eli sitä, että palvelussa käytettävät tilat, välineet ja muu tarpeisto ovat vaatimusten mukaisia. Valvonnalla varmistetaan myös, että asiakkaalle on annettu tarvittavat tiedot ja ohjeet sekä kerrottu palvelun mahdollisista riskeistä.  

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat tatuointiliikkeissä esimerkiksi hygieniaan ja välineiden säilytykseen liittyviä asioita.

Myös Tulli voi puuttua lainsäädännön rikkomuksiin tatuointivärien ja -tarvikkeiden maahantuonnin yhteydessä.  

Lisätietoja

Hanna Korhonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163041   Sähköpostiosoite: