Reformen av hemvården och närståendevården 2016-2018

Genom reformen skapas modeller för regionala tjänstehelheter för äldre som kombinerar alla de tjänster som erbjuds dem. Hemvård och tjänster i hemmet är alltid det första alternativet.

Agenter för förändringen

En förändringsagent i varje landskap och en i huvudstadsregionen har sättat fart på reformen 2016-2018.

Förändringsagenternas viktigaste uppgift var att se till att det i varje landskap utformas samordnade helheter av de tjänster som erbjuds äldre personer.

Spetsprojektets utvecklingshelheter

Centraliserad klient- och servicehandledning i alla landskap

Centraliserad klient- och servicehandledning är en viktig del av tjänstehelheten för äldre. Genom ändamålsenlig handledning och service stöds äldre personer i att bo hemma och klara vardagen.

Med hjälp av centraliserad klient- och servicehandledning kan vi styra klienterna till servicen och rikta servicen till olika klientgrupper enligt behov. Samtidigt ska vi göra stöden, servicen och kriterierna för dem genomskinliga. Vi ska trygga och följa upp tjänsterna.

Det väsentliga i modellen är det nätverksbaserade arbetssättet och samarbetet mellan olika organisationer och de anhöriga.

Modellen för centraliserad klient- och servicehandledning har utvecklats i tre landskap:

Fungerande hemvård en trygghet för äldre personer

I reformen av hem- och närståendevården vi har utvecklats en konkret modell för hemvården så att äldre personer ska kunna bo hemma också när de är sjuka och har nedsatt funktionsförmåga.

Huvudprinciperna för en fungerande hemvård: 

  • hemvård erbjuds dygnet runt
  • hemvårdens personal deltar i att utveckla sitt eget arbete
  • modellerna för rehabiliteringsverksamhet och akuta situationer är utvecklade och i användning.

Modeller för fungerande hemvård har utvecklats i tre projekt:

Närståendevården utvecklas – samarbetet stärks

Högklassig närståendevård och omsorg i hemmet för äldre, för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården samt för barn med funktionsnedsättning

säkerställs genom att nya verksamhetsmodeller skapas och arbetssätt som tidigare konstaterats vara bra förankras på nya områden.

Ett annat mål är att öka den subventionerade närståendevården för alla åldrar och familjevården för äldre personer och samtidigt se till att närståendevårdarna får tillräckligt stöd i sin uppgift.

Modellen utgår från ett öppet samarbete där familjen med närståendevård får skräddarsydd service och stöd.

Modellen, som ska införas i hela landet, har utvecklats för närvarande i Södra Savolax:

Åldersvänligt boende, omsorg och service

Det behövs bättre serviceboende, men också nya lösningar som kombinerar boende, omsorg och service på ett åldersvänligt sätt. Det kan till exempel vara servicekvarter, byar för minnessjuka eller familjevårdsbyar. 

I en åldersvänlig miljö kan människor åldras i bekanta bostadsområden och förbli delaktiga i samhället. I ett serviceområde kan det finnas vanliga bostäder, seniorhus, boendegemenskaper och serviceboende, och därtill tjänster för boende och omsorg, hälsa och välbefinnande. 

Åldersvänliga bostadsområden och serviceområden skapas i samarbete mellan kommuner, organisationer och företag och stöder sig på nätverk av volontärer.

Kombinationen av boende, omsorg och service har testats och utvecklats i försöket ”Täydentäen toimivaa” som var en del av spetsprojektet för hemvården och närståendevården. Ministeriet har finansierat utvecklingsarbetet, men inte investeringar i byggande.

Digitaliseringens fördelar tas i bruk

Digitaliseringen av de offentliga tjänsterna var ett genomgående tema i alla utvecklingshelheter.

Digitaliseringen och utvecklingen av välfärdstekniken gör det möjligt att ta i bruk nya typer av elektroniska tjänster dels i förnyelsen av serviceprocesserna, dels i medborgarens egenvård och nyttjande av information.