FI SV

Riksomfattande tema: Jobb, arbetsförmåga och innovationer

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020Prioriteringsområde 3: Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Särskilt mål 7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan

Åtgärder: Jobb, arbetsförmåga och innovationer

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Genom att förebygga arbetsoförmåga kan arbetskarriärernas längd påverkas. Utveckling av metoder och modeller som kan tillämpas på arbetsplatser och i företagshälsovården bidrar till att partiellt arbetsföra tidigt får stöd och kan jobba kvar eller återgå till arbetet. Partiell arbetsförmåga tas tillvara genom anpassning av arbetsuppgifter eller -förhållanden, fortbildning eller omskolning och rehabilitering. Åtgärdernas effekt och lönsamhet utreds.

Målet är att också påverka attityderna. Effekterna av lagstiftningsinitiativ för partiellt arbetsföras möjligheter att fortsätta arbeta kommer att utredas. Att främja fortsatt arbete är viktigt för en hållbar ekonomisk tillväxt men också när man vill minska fattigdomen, ojämlikheten och utslagningen. Med tanke på målen är det viktigt att ta fram åtgärder som undanröjer hindren och ökar incitamenten för arbete samt tryggar en obruten kedja av tjänster som stöder fortsatt arbete och sysselsättning.

Konsekvenserna av arbetslivets kontinuerliga, snabba förändring och arbetsvillkorens polarisering utreds för beslutsstöd och inriktning av resurser och åtgärder. En åtgärd är sektorsvis utvärdering och utveckling av hur ledningssystemen för hälsa och säkerhet i arbetet fungerar, styr och påverkar arbetsorganisationerna. Arbetarskyddets och företagshälsovårdens samarbete utvecklas för att främja säkerhet, hälsa och arbetsförmåga på små arbetsplatser.

Åldersledarskapets inverkan på arbetskarriärernas längd utreds och utvecklas. Nya arbetssätt förankras. Samarbetet inom arbetshälsa och mellan hälsovård och rehabilitering samt effektiv praxis ska utvecklas för att förlänga arbetskarriärerna och förebygga arbetsoförmåga. Kunskapsbasen och kompetensen inom arbetshälsa förstärks i syfte att öka tjänsternas effekt.

Indikatorer utvecklas för att beskriva effekten av företagshälsovårdens och arbetsplatsernas verksamhet inom hälsa och säkerhet i arbetet samt för att bedöma utvecklingsarbetet. Målet är ett utvecklingsarbete som stöder arbetstagarnas hälsa, arbets- och funktionsförmåga samt motivation att stanna kvar i arbetslivet, även för del- och visstidsanställda på små arbetsplatser.

Olika branscher, produktionssätt, småföretag och ensamföretagare beaktas i utvecklingen av skräddarsydda och innovativa tjänstekoncept. Lösningar utvecklas för samordning och kompetens inom upphandling av företagshälsovård. Genom riksomfattande utvecklingsarbete ska servicesystemet i företagshälsovården förstärkas och företagshälsovården bli effektivare när det gäller att tillgodose behoven hos företagare och företag av olika storlek. Nätverk skapas för att utveckla god och effektiv praxis, förankra den och öka resurserna för arbetshälsa.

Effekterna av åtgärder som syftar till att öka ungas arbetslivsfärdigheter utreds. Utvecklingsarbetet fokuserar på betydelsen av arbete, verktyg, arbetsvillkor, humankapital och kompetens i organisationens verksamhet. Företagshälsovården och arbetarskyddet för personer i annat förhållande än anställningsförhållande utreds.

Genomföranderapport år 2016