Enheten för stöd för ledningen (JOT)

Enheten för stöd för ledningen bistår och stöder kanslichefens verksamhet i statsrådets strategiprocess, beredningen av målen för ministeriet och dess förvaltningsområde samt utvecklingen, genomförandet och uppföljningen i frågor som spänner över ett vitt område. 

Enheten för stöd för ledningen (JOT)

 • svarar för koncernstrategiarbete och framsynsarbete inom ministeriets förvaltningsområde
 • styr och följer upp verkställigheten av regeringsprogrammet vid ministeriet
 • samordnar den övergripande koncernstyrningen vid ministeriet
 • leder utvecklingen av ministeriets verksamhet och ledningssystem
 • samordnar och utvecklar i samarbete med avdelningarna ministeriets lagberedning och bedömningen av författningars konsekvenser
 • stöder och följer upp ministeriets socialpolitiska beslut genom att producera utredningar och analyser
 • samordnar forskning och utveckling inom förvaltningsområdet
 • svarar som en del av statsrådet för beredningen av EU-ärenden och annat internationellt samarbete och internationella åtaganden som hör till ministeriets ansvarsområde

Grupper och personal vid enheten

Enheten för stöd för ledningen är indelad i två grupper. Chef för enheten för stöd för ledningen är strategidirektör Pasi Pohjola.

Strategigruppen (STRA)

Strategigruppen bereder och verkställer vid ministeriet:

 • den strategiska planeringen, beredningen och verkställigheten för koncernen inom ministeriets förvaltningsområde
 • framtids- och framsynsarbete på statsrådsnivå
 • statsrådets gemensamma strategiprocess och uppföljning och styrning av genomförandet av regeringsprogrammet
 • den övergripande koncernstyrningen
 • samordning och utveckling av lagberedningen samt övervakning och utveckling av lagberedningens kvalitet
 • samordning av vittomfattande utvecklingsuppgifter och projekt
 • utveckling av ministeriets verksamhet och ledningssystem
 • utveckling av och stöd för ministeriets, koncernens och ministrarnas ledningsgruppsarbete.

Strategidirektör Pasi Pohjola

Utvärderingsgruppen (ARVI)

 • bevakar social- och hälsopolitiken, gör politiska analyser och deltar i planeringen. Upprätthåller uppföljningsindikatorer och analysverktyg.
 • stöder och samordnar bedömningen av författningars konsekvenser och deltar i utvecklingen av bedömningen
 • samordnar och utvecklar förvaltningsområdets statistikuppgifter och statistikproduktion samt deltar i internationell verksamhet som anknyter till den och deltar i OECD-samarbete med anknytning till dess kommitté för utbildning, arbetsmarknad och sociala frågor i sådant som gäller förvaltningsområdet
 • samordnar forskning och utveckling inom förvaltningsområdet samt utövar inflytande genom förvaltningsövergripande samarbete och EU-samarbete som hänför sig till forskningspolitik 
 • samordnar och svarar för statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (TEAS) för social- och hälsovårdsministeriets del
 • deltar i bevakningen av och samarbetet kring internationell ekonomisk politik som anknyter till förvaltningsområdet, t.ex. EU:s fleråriga budgetram (MFF), OECD:s landsspecifika analyser och Internationella valutafonden (IMF)

Direktör Faiz Alsuhail