Hoppa till innehåll
Media

Barns välbefinnande och utveckling ska tryggas genom en totalreform av barnskyddet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2022 10.00
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har börjat bereda en totalreform av barnskyddslagstiftningen. Syftet är att trygga barns rätt till en balanserad utveckling och till särskilt skydd. Servicehelheten ska bli mer överskådlig och tjänsterna mer verkningsfulla.    

”Genom regeringsprogrammet har vi förbundit oss till att stödja barnfamiljer med åtgärder som främjar välbefinnande och förebygger och åtgärdar problem. Barnskyddet är den instans som i sista hand ska trygga barns och ungas välbefinnande. 

Den gällande barnskyddslagen utfärdades år 2007, och efter det har det gjorts många ändringar i den. Det finns en risk för att de enskilda detaljändringarna gör helhetsbilden dunkel och att barnskyddets mål blir oklart. Samtidigt är behovet av barnskydd stort. Därför har vi beslutat bereda en totalreform av barnskyddslagen”, säger familje- och omsorgsminister Aki Lindén.  

Reformen ska beredas i två faser.  

I den första fasen ska man klargöra visionen för barnskyddet och riktlinjerna för reformen, som ska vara färdiga i februari 2023. I den första fasen ingår också en förhandsbedömning av de olika reformförslagens konsekvenser, en rättslig analys av lagstiftningen och en internationell jämförelse. Dessutom ska man analysera den gällande lagstiftningen, de ändringar som gjorts och verkningarna av lagen och ändringarna. Under hösten 2022 är det meningen att man ska höra intressegrupperna och skapa ett expertnätverk som stöd för beredarna. 

I början av år 2023 börjar det konkreta arbetet med revideringen av lagstiftningen.  

Idén med barnskyddet ska bli verklighet

”Andelen barn som vårdas utom hemmet har tyvärr inte minskat i takt med att användningen av tjänster inom öppenvården ökat, trots att detta var det viktigaste syftet med den gällande barnskyddslagen. Både kostnaderna och klienterna inom barnskyddet har däremot fortsatt att öka, och i synnerhet antalet barn som vårdas utom hemmet. Barnskyddet måste ofta anlita andra tjänster för att åtgärda bristerna. Läget är ohållbart ur både en humanitär och en ekonomisk synvinkel.  

Syftet med totalreformen av barnskyddet är att bättre kunna trygga barns rätt till en balanserad utveckling och till särskilt skydd. Under reformen av lagstiftningen är det också viktigt att beakta hur övrig lagstiftning och barnskyddstjänsterna inverkar på hur barnskyddet verkställs. Det finns många tidigare utredningar och utlåtanden som kan användas som grund för reformen. Vi kommer att gå igenom dem grundligt under beredningsarbetet”, säger Anna Cantell-Forsbom, direktör för enheten för barn och unga vid social- och hälsovårdsministeriet. 

”Barnskyddet hjälper många familjer, men ingriper också samtidigt i familjernas privatliv. Målet för reformen ska därför vara ett bättre rättsskydd för medborgarna - särskilt barnen - och ökad förutsebarhet, öppenhet och verkningsfullhet inom  barnskyddet”, säger barnombudsman Elina Pekkarinen.  

Ytterligare information: 

Anna Cantell-Forsbom, direktör, tfn 0295 163 351
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482 (fr.o.m. 23.5.2022)
Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 185 
Timo Lehtinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 387
[email protected]
 

Tillbaka till toppen