FI SV EN

Bosättningsbaserad social trygghet

Bosättningsbaserad social trygghet omfattar sådana sociala förmåner och tjänster inom social- och hälsovården som den som är bosatt i Finland har rätt till. Förmåner, som Folkpensionsanstalten och kommunerna har hand om, t.ex. utkomstskyddet och barnbidragen, är exempel på bosättningsbaserad social trygghet.

Utredningen fokuserar på de förmåner som Folkpensionsanstalten har hand om. De övriga förmånerna, som betraktas som bosättningsbaserade, belyses med avseende på gränssnitten.

Projektet omfattar tre helheter, vilka är:

  •  ett lagstiftningsprojekt
  •  en utredning av invandringens kostnader
  •  en utredning över hur man skapar ett system för integration av personer som har beviljats asyl.

Lagstiftningsprojektet, dvs. hur den bosättningsbaserade sociala tryggheten riktas i internationella situationer

Man bedömer grunderna för dels icke-inkomstrelaterade förmåner inom det finländska bosättningsbaserade sociala trygghetssystemet, dels övriga förmåner som betalas till utlandet. Vidare handlar det om att beakta stödens allokering och ändamålsenlighet. Fokus ligger på det sätt som man avser förnya lagstiftningen på inom den sektor som socialskyddet utgör med beaktande av EU:s koordinerande lagstiftning. Regeringens syfte är att hösten 2018 ge en proposition gällande ändringarna i den bosättningsbaserade sociala tryggheten.

  •  Man tar fram kriterier för den bosättningsbaserade sociala trygghetens inledande respektive avslutande skeden för personer som dels kommer till Finland, dels lämnar Finland.
  •  Man utreder om det är möjligt att på tidsbunden basis gradera socialskyddet.
  •  Ändringsbehoven i den finländska nationella lagstiftningen kartläggs och analyseras. Efter det presenteras ändringsförslagen.
  •  Syftet är att kartlägga beröringspunkterna mellan den invandringsrelaterade lagstiftningen och lagstiftningen inom socialskyddet.
  •  Den inverkan som EU-lagstiftningen och övrig internationell lagstiftning har på Finlands nationella lagstiftning analyseras. 
  •  För EU-lagstiftningens del kartläggs Finlands strategiska mål för att utveckla EU-lagstiftningen inom socialskyddet. Kartläggningen omfattar också mål på detaljnivån.

En utredning över invandringens kostnader

En rapport om invandringens ekonomiska konsekvenser har publicerats.

En utredning över hur man skapar ett system för integration av personer som har beviljats asyl

Utredningsarbetet påbörjades hösten 2015 och kartläggningen blev klar i november 2015. Arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har deltagit i arbetet. Regeringens proposition om en ändring av arbetslöshetsskyddet och lagen om främjande av integration förbereds som bäst. Regeringens proposition gavs 29.9.2016.

Regeringen återtog sitt förslag om invandrares integrationsstöd 24.11.2016. Läs mer i pressmeddelandet.

de följande publikationerna är på finska:

Tilläggsinformation:

Essi Rentola, direktör, tel.02951 63155, [email protected]

Allokeringen av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i internationella situationer och utredningen av invandringens kostnader::
Henna Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tel. 02951 63072, [email protected] (Obs. utan skandinaviska tecken å, ä eller ö)