För högre sysselsättning bland partiellt arbetsföra: Gemensam vision klar - nu skrider man från ord till handling

Social- och hälsovårdsministeriet 5.4.2018 15.14 | Publicerad på svenska 6.4.2018 kl. 9.37
Pressmeddelande

I december deklarerade arbetsmarknadens centralorganisationer samt social- och hälsovårdsorgani-sationer och funktionshinderorganisationer att de åtar sig att tillsammans försöka hitta metoder för att partiellt arbetsföra i högre grad ska få jobb. I dag träffade organisationerna social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och arbetsminister Jari Lindström för att berätta hur löftena i praktiken ska infrias.

Den gemensamma visionen är klar: alla parter förbinder sig till långsiktigt samarbete för att förbättra ställningen på arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra personer.

Arbetsmarknadens organisationer betonade i synnerhet att man kommer att använda sig av egna nätverk, medlemsorganisationer och utbildningar för både informationsförmedling och attitydpåverkan. De redan befintliga strukturerna skapar en god grund för att nå en bred grupp aktörer inom arbetslivet.

Social- och hälsovårdsorganisationerna och funktionshinderorganisationerna har en viktig roll som brobyggare i samarbetet mellan aktörer på gräsrotsnivå och arbetsmarknadens organisationer. Det är också låg tröskel att komma med och agera och påverka via dem.

Det förändrade arbetslivet och digitaliseringen för med sig förändringar som gynnar även partiellt arbetsföra, i och med att det blivit allt lättare att genomföra flexibla lösningar och anpassningar i arbetet.

De konkreta åtgärder som arbetsmarknadens organisationer, social- och hälsovårdsorganisationerna och funktionshinderorganisationerna ska vidta kommer att sammanställas i en publikation och även presenteras i en video som färdigställs inom april månad.

Det gemensamma åtagandet grundar sig på en deklaration som undertecknades i december 2017. Det är ett led i regeringens spetsprojekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, genom vilket man strävar efter att förbättra partiellt arbetsföras ställning på arbetsmarknaden.

Följande organisationer har förbundit sig att delta i samarbetet:

Akava, Finlands näringsliv, Invalidförbundet, KT Kommunarbetsgivarna, Stiftelsen för rehabilitering, Centralförbundet för Mental Hälsa, Synskadades förbund, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, SOSTE Finlands social och hälsa, Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Företagarna i Finland, Stödsstiftelsen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning VAMLAS, Vates-stiftelsen, Handikappforum                                            

Ytterligare information

Päivi Mattila-Wiro, projektdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 467, [email protected]