Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jour dygnet runt vid sjukhus, brådskande vård dagtid vid hälsovårdscentraler

Social- och hälsovårdsministeriet
24.8.2017 13.31
Pressmeddelande 110/2017

Enligt en ny förordning av statsrådet ska jour dygnet runt ordnas som samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården. Brådskande vård tillhandahålls fortsatt under dagtid vid hälsovårdscentralerna.

Jourverksamheten inom primärvården och den specialiserade sjukvården utgör till omfattningen, kostnaderna och innehållet en betydande del av hälso- och sjukvården. Med jourvård avses i allmänhet bedömning och vård som ges inom 24 timmar efter att patienten tagit kontakt och som inte kan skjutas upp till senare utan att symtomen eller kroppsskadan förvärras. Den behövs därför dygnet runt.

Enligt förordningen ska mottagningsverksamhet för brådskande vård på vardagar under den tid som uppgetts ordnas nära invånarna, utom när det för att säkerställa patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna krävs att bedömningen av vårdbehovet och vården centraliseras till jourenheten. Mottagningsverksamheten för brådskande vård kan ordnas som en del av den vanliga mottagningsverksamheten inom primärvården eller i samband med samjour. Brådskande mottagningsverksamhet inom primärvården under kvällstid samt på veckoslut under dagtid ska ordnas när tillgängligheten till tjänsterna förutsätter detta.

Samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården ordnas antingen vid sjukhus med omfattande jour dygnet runt eller vid andra centralsjukhus.

Enligt förordningen förutsätts att det vid sjukhus med omfattande jour dygnet runt ordnas jour inom bl.a. akutmedicin, anestesiologi och intensivvård, gastroenterologisk kirurgi, kardiologi, pediatrik, gynekologi och obstetrik, neurologi, ortopedi och traumatologi, psykiatri, radiologi, invärtesmedicin och allmänmedicin. För tillhandahållande av brådskande vård behövs ett tillräckligt antal kompetenta yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt lämpliga lokaler, instrument och utrustning för att ställa diagnos och vårda patienten.

Andra centralsjukhus än de som ordnar omfattande jour har enligt hälso- och sjukvårdslagen alltid rätt att i specialupptagningsområdenas samarbetsavtal komma överens om i vilken omfattning jour ordnas vid centralsjukhusen. I områdena ska det tas hänsyn till tjänsternas tillgänglighet, avstånden mellan jourmottagningarna och tillgodoseendet av befolkningens språkliga rättigheter.

Social- och hälsovårdsministeriet inrättar en nationell samordningsgrupp för att följa upp genomförandet av reformen. Sjukvårdsdistrikten ska två gånger per år lämna in en redogörelse till social- och hälsovårdsministeriet om hur reformen framskrider.

Statsrådet utfärdade förordningen om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden den 24 augusti 2017. I förordningen föreskrivs det om bland annat förutsättningarna för att ordna jour inom olika medicinska verksamhetsområden, förutsättningarna för förlossningsverksamhet, tillstånd till undantag, uppgifter och kvalitetskrav för olika jourenheter samt regionalt samarbete. Förordningen träder i kraft vid ingången av 2018.

Den nya förordningen hänför sig till reformen av sjukhusnätverket som syftar till att säkerställa lika tillgång till service och tillräckligt kunnande vid de behandlande enheterna, trygga klient- och patientsäkerheten samt tygla kostnadsökningen.

Ytterligare information

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 0295 163 384
Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385

Bilaga

På andra webbplatser

Tillbaka till toppen