Hoppa till innehåll
Media

Över en miljon euro i statsbidrag för att hjälpa människor i behov av särskilt stöd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2016 11.30
Pressmeddelande 165/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med riksdagens finansutskotts vilja delat ut 1 100 000 euro i statsbidrag till sex projekt på gräsrotsnivå för att hjälpa människor i behov av särskilt stöd. De projekt som får finansiering är riksomfattande och innebär direkt klientarbete med låg tröskel. Hjälp erbjuds i enlighet med riksdagens vilja till sådana klientgrupper som lätt blir utan annat stöd.

Samaria rf, som har verksamhet på över 40 orter och erbjuder mathjälp och annan materiell hjälp, får 765 000 euro för matutdelningsverksamhet. Bidraget kommer bland annat att användas för anskaffning av kyltransportbilar som är nödvändiga i verksamheten och för transportkostnader. Utöver Samaria deltar 19 andra föreningar i arbetet och får del av bidraget. De som får mathjälp är till största delen långtidsarbetslösa och deras familjer, personer med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, bostadslösa, ungdomar utan varken studieplats eller arbete samt invandrare. Utöver mathjälpen ordnar en del av organisationerna läger för barn och ungdomar.

A-klinikstiftelsen samordnar och fem olika föreningar genomför ett klientstödjande projekt som bygger på ett nätverk för uppsökande arbete i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Salo. Det fick ett bidrag på 46 000 euro. Klienterna består av både unga och vuxna personer med missbruksproblem, mammor med missbruksproblem och psykisk ohälsa och deras familjer samt bostadslösa kvinnor med missbruksproblem och psykisk ohälsa som hamnar utanför de vanliga tjänsterna. Med projektet eftersträvas förbättring i dessa människors livskompetens och livskvalitet genom att erbjuda dem bland annat matlagnings- och hushållskurser, möjligheter att delta i hälso- och motionsgrupper, matkassar och kassar med grundläggande tillbehör för hemmet, hjälp med att komma ut och uträtta ärenden samt motivationsbonusar.

Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT-verkosto), som samordnas av stiftelsen Kriminaalihuollon tukisäätiö, får 10 000 euro för ett projekt där man delar ut boendeförpackningar till före detta kriminella. I projektet deltar 10 föreningar. Bidraget används för att ge frigivna fångar och samhällspåföljdsklienter boendeförpackningar som innehåller grundläggande tillbehör för hemmet, såsom ett täcke, en dyna, sängkläder och städredskap. Verksamheten är koncentrerad till Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors, Raumo, Jyväskylä, Kuopio och Joensuu.

Föreningen Nuorten ystävät ry får 80 000 euro för att stödja hobbyer och gruppverksamhet för barn och unga som är klienter hos barnskyddet eller omfattas av en integrationsplan. I projektet, som genomförs på olika håll i Finland, stöder fyra föreningar barns och ungas fritidsintressen med direkt ekonomiskt stöd. Stödet delas ut på basis av ansökningar som har lämnats in av antingen barnet eller den unga själv eller av någon närstående. Stödet delas ut direkt utan administrationskostnader för t.ex. hobbyutrustning och avgifter i anslutning till fritidsintressen. Målet är att cirka 200 barn eller unga ska få en egen hobby.

Föreningen Suomen Romanifoorumi fick 58 000 euro för projektet ”Parempi huominen” (En bättre morgondag), som samordnas av Suomen Romanifoorumi och genomförs av sex föreningar tillsammans. I projektet förbättras hobbymöjligheterna för romska barn och unga som har flyttat till Finland från utlandet och därigenom förebyggs risken för utslagning. Bidraget används för anskaffning av hobbyutrustning, arvoden till ledare för idrottsklubbar samt för försäkringar och licensavgifter.

Föreningen Suomen Icehearts ry fick 139 000 euro för främjande av den verksamhetsmodell som samordnas av Suomen Icehearts och genomförs av sju föreningar. Verksamhetsmodellen innebär långvarigt, förebyggande barnskyddsarbete med hjälp av lagidrott i skolan och på fritiden. Lagen bildas genom ett mångprofessionellt samarbete mellan socialväsendets barnskydd, småbarnspedagogiken och skolan. Till lagen väljs barn vars utveckling ger upphov till stor oro och som riskerar utslagning. Bidraget ska användas för lönekostnader för ledarna och för barnens hobbyutgifter.

Bakgrunden är riksdagens vilja att hjälpa människor i behov av särskilt stöd

Riksdagens finansutskott kompletterade statsbudgeten för 2016 med 1 100 000 euro för riksomfattande verksamhet som syftar till att hjälpa klienter i behov av särskilt stöd. Personer i behov av särskilt stöd är t.ex. långtidsarbetslösa och deras familjer, unga utan vare sig studieplats eller arbete, personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa samt bostadslösa. I enlighet med riksdagens vilja får anslaget också avsättas till direkt stöd för möjligheter till fritidsaktiviteter för barn och unga som riskerar att bli utslagna.

Ytterligare information:

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 02951 63204 (på plats 11.10)
Elina Palola, konsultativ tjänsteman, tfn 02951  63595

Tillbaka till toppen